×

‘กลุ่ม BGSR’ เซ็นสัญญากรมทางหลวง สร้างมอเตอร์เวย์ 2 สาย คาดเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ปี 2567

30.09.2021
  • LOADING...
BGSR

กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง BTS-GULF-STEC-RATCH เซ็นสัญญากับกรมทางหลวง เพื่อสร้างมอเตอร์เวย์ 2 สาย รวมระยะทาง 292 กิโลเมตร

 

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ในวันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จํากัด (BGSR 6) และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จํากัด (BGSR 81) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วน 40% ร่วมกับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ถือหุ้น 40%, บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน หรือ STEC ถือหุ้น 10% และ บมจ.ราช กรุ๊ป หรือ RATCH ถือหุ้น 10% ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership: PPP Gross Cost กับกรมทางหลวง เพื่อดําเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

โดยสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 

  1. ระยะที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างติดตั้งงานระบบ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างด่านและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจร ซึ่งมีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันเริ่มต้นงานตามที่กำหนดในสัญญา โดยคาดว่ากรมทางหลวงจะพร้อมส่งมอบพื้นที่ตามข้อกำหนดในสัญญา เพื่อให้ BGSR 6 และ BGSR 81 เริ่มต้นงานภายในเดือนธันวาคม 2564

 

  1. ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บค่าผ่านทางและนำส่งรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดให้แก่กรมทางหลวง ตลอดจนการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและงานระบบทั้งหมดของโครงการ ทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและในส่วนงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 30 ปี

 

ทั้งนี้ BGSR 6 และ BGSR 81 จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับค่าก่อสร้างงานระบบ โดยแบ่งชำระเป็นรายไตรมาส เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันเริ่มต้นงานในระยะที่ 2 และค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาเป็นรายไตรมาส เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นงานในระยะที่ 2 โดยโครงการ M6 และ M81 มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising