×

ทุ่มเทให้สุดใจแต่ไร้ค่า? เผยวิธีเอาชนะความท้อแท้ เมื่อทำงานหนักฟรี และสิ่งที่องค์กรต้องปรับตัว

12.05.2024
  • LOADING...
ความท้อแท้ ทำงานหนัก

เคยรู้สึกไหมว่า ทำงานหนัก ทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ แต่กลับไม่ได้รับการเห็นคุณค่าจากหัวหน้า? รู้สึกเหมือนทำงานหนักฟรี ไร้ความหมาย ความรู้สึกแบบนี้สร้างความท้อแท้ให้กับพนักงานไม่น้อยเลยทีเดียว แม้จะมีคำกล่าวที่ว่า ‘ทำดีได้ดี’ หรือ ‘ขยันทำงานเข้าไว้ ความดีย่อมส่งผล’ ก็ตาม

 

มีหลายสาเหตุที่ทำให้การทำงานหนักอาจไม่ได้รับการเห็นคุณค่า เช่น ช่องทางการสื่อสารที่ผิดพลาด พนักงานอาจไม่ได้สื่อสารผลงานของตัวเองให้ผู้บริหารทราบอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการรายงานความคืบหน้า หรือไม่ทราบวิธีนำเสนอผลงานให้โดดเด่น

 

นอกจากนี้ เกณฑ์การวัดผลที่ไม่ชัดเจน วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการอวดผลงานหรือการสร้างความสัมพันธ์ และอคติของผู้บริหารต่อพนักงานบางกลุ่ม ก็อาจทำให้ผลงานของพนักงานถูกมองข้ามไปได้

 

ผลเสียของการที่ ‘ทำดีให้ตาย’ แต่ไร้ค่านั้นมีมากมาย องค์กรอาจสูญเสียพนักงานที่มีคุณภาพ เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าทำงานหนักแต่ไร้ค่า พวกเขามักจะลาออกเพื่อหางานใหม่ที่ได้รับการเห็นคุณค่ามากกว่า 

 

นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานคนอื่นๆ เพราะเมื่อเห็นว่าคนที่ทำงานหนักไม่ได้รับการเห็นคุณค่า แรงจูงใจในการทำงานก็จะลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็อาจเสียหายไปด้วย เพราะองค์กรที่ไม่เห็นคุณค่าพนักงาน มักจะดึงดูดคนเก่งๆ ได้ยากขึ้น

 

ผลการวิจัยหลายชิ้นได้สนับสนุนความคิดนี้ เช่น งานวิจัยของ Carmeli et al. พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (Perceived Organizational Support) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานและความผูกพันของพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้คุณค่าและพร้อมสนับสนุน พวกเขาจะทุ่มเททำงานและจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การไม่เห็นคุณค่าจะส่งผลเสียต่อกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงาน

 

นอกจากนี้ การให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การชื่นชม ยกย่อง ให้เกียรติ กลับมีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานมากกว่าการให้เงินเสียอีก โดย Bradler et al. พบว่า พนักงานที่ได้รับการชื่นชมด้วยวาจามีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 6.6% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการชื่นชม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของการยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงาน

 

ยิ่งไปกว่านั้น Gallup ได้สำรวจพนักงานกว่า 1.2 ล้านคนใน 22 องค์กรทั่วโลก พบว่าเพียง 13% เท่านั้นที่มีความผูกพันกับงานและองค์กรอย่างแท้จริง ในขณะที่ 87% ไม่รู้สึกผูกพันหรือไม่มีความผูกพันเลย ส่งผลให้ประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงานลดลงอย่างมาก โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความผูกพันคือความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน การได้รับการชื่นชม ยอมรับ และโอกาสในการเติบโต

 

ผลวิจัยเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าและการสนับสนุนจากผู้บริหารและองค์กร แม้พนักงานจะทุ่มเททำงานเพียงใด แต่หากขาดสิ่งเหล่านี้ ความพยายามก็อาจดูเหมือน ‘ไร้ค่า’ ในสายตาของพนักงานได้ ซึ่งนำไปสู่ผลเสียต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว

 

ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ชื่นชม และให้รางวัลเมื่อพนักงานทำผลงานได้ดี ไม่ใช่แค่คาดหวังให้พนักงาน ‘ทำดี’ เพียงอย่างเดียว ควรสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กำหนดเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน 

 

รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จะช่วยผูกใจพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว และทุ่มเทสร้างผลงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ นี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ ‘ทำดีไม่ตาย’ และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับทั้งพนักงานและองค์กร

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising