×

ธปท. เปิดทดสอบบริการ Peer-to-Peer Lending Platform ใน Regulatory Sandbox

05.06.2020
  • LOADING...

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. เห็นชอบให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) เข้าทดสอบการให้บริการในวงจำกัด ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ได้แก่ 

 

  • บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรม Peer-to-Peer Lending Platform ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง โดยเป็นแพลตฟอร์มที่จับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งเงินกู้และจ่ายคืนเงินกู้ หรือติดตามหนี้ 

 

ขณะเดียวกันจะทำให้มีต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของผู้ให้กู้ โดยกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต และ ธปท. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ

 

อย่างไรก็ตาม Peer-to-Peer Lending Platform การบริหารความเสี่ยงและดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้างต่อไป

 

ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform เข้าทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox นั้น ต้องมีระบบงานและกระบวนการรองรับการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม มีการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ โดยสร้างความตระหนักถึงการก่อภาระหนี้สินที่ไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้เข้าร่วมทดสอบประสบความสำเร็จในการทดสอบและมีความพร้อมให้บริการในวงกว้างแล้ว ธปท. จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อไป 

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่เข้าร่วมทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox และรายละเอียดธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform ได้ที่เว็บไซต์ ธปท.

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories