×
413668

ธปท. ออก 3 แนวปฏิบัติการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้ หวังลดหนี้เสียระบบ

28.10.2020
  • LOADING...
ธปท. ออก 3 แนวปฏิบัติการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้ หวังลดหนี้เสียระบบ

ธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. ออกแนวปฏิบัติสำคัญในหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ให้กับผู้ให้บริการทางเงิน โดยแบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

 

1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ ‘เงินต้นที่ผิดนัดจริง’ เท่านั้น คือเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้บริการจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ดอกเบี้ยผิดนัดฯ) ได้เฉพาะเงินต้นงวดที่ผิดนัดจริง เช่น ผิดนัดชำระ 1 งวด จ่ายดอกเบี้ยผิดนัดเฉพาะงวดนั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างกับวิธีเดิมที่ผู้ให้บริการทางการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดฯ จากเงินต้นคงค้างทั้งหมด ทำให้ดอกเบี้ยผิดนัดสูง  

 

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ ‘อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%’ เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ผู้ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดฯ ได้ไม่เกิน 11% และต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีเดิมที่ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง เช่น กำหนดตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ 15% บางกรณีสูงถึง 22%


3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ ‘ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก’ เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจน โดยเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่าย ‘ค่าธรรมเนียม’ ‘ดอกเบี้ย’ และ ‘เงินต้น’ ของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน ต่างจากแนวทางเดิมที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัด ‘ค่าธรรมเนียม’ ทั้งหมด ตามด้วย ‘ดอกเบี้ย’ ทั้งหมด แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือมาตัด ‘เงินต้น’ 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ธปท. ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ให้บริการทางการเงินเรื่องประกาศการกำหนดเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ขณะที่เรื่องลำดับการตัดชำระหนี้ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สาเหตุเพราะผู้ให้บริการทางการเงินต้องใช้เวลาในการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง 


ในกรณีการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควร โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกหนี้จำนวนมากกำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19


ทั้งนี้การปรับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อลดภาระหนี้สร้างความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน และลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบการเงิน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories