×

กทม. เผย นักเรียนสังกัด กทม. 88.21% แสดงความยินยอมฉีดวัคซีน Pfizer

โดย THE STANDARD TEAM
27.09.2021
  • LOADING...
นักเรียน

วันนี้ (27 กันยายน) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักการศึกษา กทม. เพื่อเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-17 ปีที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า ทุกสังกัดในพื้นที่ กทม. พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้ทันตามกำหนด ซึ่งให้เริ่มฉีดในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยสถานศึกษาทุกสังกัดได้เร่งดำเนินการสำรวจและกำหนดส่งข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนมายังสำนักอนามัยภายในวันที่ 27 กันยายน  2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนความต้องการวัคซีนทั้งหมดให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนให้ต่อไป

 

สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. สำนักการศึกษาได้ดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำรวจนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปีในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 109 โรงเรียน และรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด โดยนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ทั้งสิ้น 33,047 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 ของนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อวางแผนขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปได้ตามกรอบเวลา เบื้องต้นวางแผนจะฉีดวัคซีนในรูปแบบ School-Based กระจายภาระงานตามพื้นที่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดสำนักอนามัยดูแลกรณีที่มีนักเรียนจำนวนมากและสถานที่ไม่เอื้อต่อมาตรการป้องกันควบคุมโรค จะใช้หน่วยฉีดวัคซีนอื่นที่สำนักงานเขตกำหนด

 

นอกจากนี้สำนักการศึกษาได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของ กทม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในช่องทางสื่อสารต่างๆ และจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย ในการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ กทม. ให้กับผู้ปกครองทราบต่อไป ในส่วนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่และมีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัด สำนักการศึกษาได้ดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าวให้ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising