×

กทม. ร่วมกับ AFD และ UDDC-CEUS หารือเชิงนโยบาย Toward 2050 กำหนดทิศทางระยะยาว สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2024
  • LOADING...

มื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD), ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (CUURP) หารือเชิงนโยบาย Toward 2050 ร่วมกำหนดทิศทางระยะยาว สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและยืดหยุ่น

 

โดยมี ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวถึงอนาคตที่ยั่งยืนของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการ UDDC-CEUS นำเสนอที่มาของกระบวนการหารือเชิงนโยบาย ความท้าทาย และโอกาสของกรุงเทพฯ

 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การหารือเชิงนโยบายในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง และการวางแผนในการพัฒนาเมือง ในระยะยาวถึงปี 2050 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางรับมือกับความท้าทายต่างๆ ของเมือง อีกทั้งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญคือ การมีทิศทางที่ดี (Good Direction) และการร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

 

ช่วงหนึ่งชัชชาติได้ยกคำพูดของ เซอร์ไอแซก นิวตัน ที่ระบุว่า “If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants” ที่ว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นยักษ์ หรือคนที่เก่งที่สุด แต่เราสามารถดึงความร่วมมือจากคนที่เก่งที่สุดมาร่วมมือกันจากหลากหลายด้าน เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จในการมุ่งสู่ Resilent City

 

ชัชชาติกล่าวต่อว่า แม้โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผู้คนเป็นส่วนสำคัญมากกว่า ด้วยความท้าทายต่างๆ ของเมือง เช่น ความไม่เท่าเทียม เราจึงควรร่วมกันวางเป้าหมายเพื่ออนาคตของเมือง พัฒนาให้เมืองเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงได้ เช่น น้ำท่วม โรคระบาด และภัยธรรมชาติ ยุทธศาสตร์จะเป็นดั่งเข็มทิศบอกทิศทางในอนาคต ไม่ใช่เพียงสโลแกน เมืองเป็นตลาดแรงงานหลัก เพราะผู้คนจะอยู่ในเมืองเพราะมีงานทำ

 

เราจึงมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาเส้นเลือดฝอย หรือองค์ประกอบเล็กๆ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเมือง เช่น ทางเท้า, การสัญจรบนถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย, พัฒนาทักษะของคน รวมทั้งใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสารกับประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง เช่น การใช้ Traffy Fondue เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

 

สำหรับกระบวนการหารือเชิงนโยบาย Toward 2050: Future Bangkok for a Resilient and a Livable City จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อหารือในประเด็นความท้าทายในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็นเมืองที่เติบโต น่าอยู่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น ตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานโยบายและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองในระยะยาว

 

สำหรับวันแรกของกระบวนการหารือแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ผู้นำและยุทธศาสตร์สำหรับเมืองที่ยืดหยุ่น ช่วงที่ 2 การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน: การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วงที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศ: การสร้างความยืดหยุ่นสำหรับเมืองในวันพรุ่งนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising