×

เวทีอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติวันที่ 2 ฝ่ายค้านเหลือเวลา 10 ชม. ซีกรัฐบาลหลือเวลาชี้แจงรวมกว่า 4 ชม.

โดย THE STANDARD TEAM
18.02.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เวลาอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 คณะรัฐมนตรีเหลือ 2 ชั่วโมง 39 นาที, พรรคร่วมรัฐบาลเหลือ 1 ชั่วโมง 56 นาที, พรรคร่วมฝ่ายค้าน 10 ชั่วโมง 49 นาที รวมเวลาทั้งหมดที่คงเหลือในการอภิปราย 15 ชั่วโมง 25 นาที

 

อย่างไรก็ตาม เวลาที่ตั้งไว้เดิมจะจบการอภิปรายในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้ แต่หากดูตามเวลาที่เหลืออยู่แล้วอาจจะจบก่อนเที่ยงคืนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การประชุม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising