×

นายกฯ ย้ำบทบาทของกองทัพคือ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

05.09.2019
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (5 ก.ย. 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานให้ข้อคิดเห็นในการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 เข้าร่วมด้วย

 

ในการนี้ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 ได้นำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด ‘จากเอกลักษณ์ภูมิปัญญาสู่การเป็นศูนย์สร้างชีวิตและสุขภาพที่ดีของโลก’ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชีวิตคุณภาพ (Wellness Economy) ผ่านโครงการต้นแบบ 2 โครงการ ได้แก่ 

  1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม (Gastronomy Tourism) 
  2. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

 

เพื่อสะท้อนถึงแผนการพัฒนาประเทศผ่านโครงสร้างและการบริหารงานภาครัฐที่สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผสมผสานกับรากเหง้าทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ลดความเลื่อมล้ำอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการแถลงผลการศึกษา ความตอนหนึ่งโดยระบุว่า ยินดีที่ได้มาฟังการนำเสนอในวันนี้ ซึ่งเป็นวาระที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ ให้ไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพราะโลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงต้องมีนโยบายเชิงโครงสร้างและการบริหารภาครัฐ ที่สอดรับกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง 

 

โดยทางรัฐบาลมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมไปถึง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-Curve Industries ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต และสร้างพลเมืองให้เป็นผู้ตื่นรู้

 

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ ได้ย้ำบทบาทหลักของกองทัพ คือป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ รวมทั้งการดำเนินการต่อภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหาร ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกองทัพในการสนับสนุนรัฐบาล จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอฝากให้ทุกคนทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories