×

ออลล์ อินสไปร์ลุยตลาดหุ้นเอ็มเอไอ ใช้ชื่อ ‘ALL’ ตั้งเป้าปันผล 40% ของกำไรสุทธิ

08.05.2019
  • LOADING...

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ แจ้งเรื่องหุ้นของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ได้เริ่มซื้อขายแล้ววันนี้ (8 พ.ค.) นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 2,744 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ‘ALL’ ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มบริษัท ALL พัฒนาคอนโดมิเนียมทั้งแบบ Low Rise และ High Rise ภายใต้แบรนด์ The Excel, RISE และ Impression โดยเน้นทำเลบริเวณแนวระบบขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและทำเลที่มีศักยภาพ รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวราบประเภททาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ The Vision โดย ณ สิ้นปี 2561 ALL มีคอนโดมิเนียมที่พัฒนาแล้วเสร็จและปิดโครงการแล้ว 5 โครงการ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ 3 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการขายและก่อสร้าง 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการขายและรอการพัฒนา 7 โครงการ และโครงการทาวน์โฮมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ รวมมูลค่า 18,134 ล้านบาท และมีแผนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต 6 โครงการ รวมมูลค่าอีก 18,250 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ การให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับลูกค้าตลาดต่างประเทศ การลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น และการให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดด้วย

ALL มีทุนชำระแล้ว 560 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 410 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่เกิน 89.84 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบันไม่เกิน 32.00 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 13.16 ล้านหุ้น และกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 15 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 26, 29-30 เมษายน 2562 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 735 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,744 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 8.03 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเท่ากับ 343.41 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.61 บาท โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) เปิดเผยว่า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทั้งแบบ Low Rise และ High Rise ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อต่อยอดธุรกิจไปสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ ALL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวธนวริทธิ์ ถือหุ้น 73.21% และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.allinspire.co.th และ www.set.or.th

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising