×

56 ปีกรุงไทย กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ สู่โลกแห่งอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
18.03.2022
  • LOADING...
ธนาคารกรุงไทย

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • 56 ปีธนาคารกรุงไทย ‘กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ’ กับบทบาทในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และยืนหยัดเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามทุกวิกฤต ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจภายใต้หลัก ESG ขับเคลื่อนสู่ ‘การธนาคารเพื่อความยั่งยืน’

ปี 2565 นับเป็นอีกปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และข้อขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจ ทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่ Twin Crisis หรือวิกฤตคู่แฝด ส่งผลให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ VUCA (Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity) หรือโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่ชัดเจน อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยยืนหยัดเคียงข้างคนไทย มุ่งมั่นพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด กว่าสองปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกวิกฤตที่ผ่านมา

 

 

ภายใต้การขับเคลื่อนดังกล่าว กฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงบทบาทของธนาคารกรุงไทยในวันนี้ว่า ต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ให้พร้อมสู่การแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องกล้าเปลี่ยน เพื่อมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และสนับสนุนนโยบายหลากหลายมิติของภาครัฐในการเยียวยาผลกระทบของประชาชน รวมทั้งช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤต สามารถประคองธุรกิจและดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

ธนาคารกรุงไทยยังอยู่บนก้าวสำคัญในการพัฒนาองค์กรที่ ‘ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย สู่ความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นปรัชญาที่ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นเสมอมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในปีนี้ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์เพื่อชุมชน โดยเน้นให้คนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองเป็นหลัก สร้างรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการดำเนินโครงการ ‘กรุงไทยรักชุมชน’ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

พนักงานทุกระดับ คือหัวใจสร้างการเปลี่ยนแปลง วิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า หัวใจของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารก้าวไปสู่ความยั่งยืน คือการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและผู้บริหารธนาคาร หรือ People Transformation ซึ่งธนาคารมุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร การสร้างผู้นำ การกำหนดเป้าหมายและความสำเร็จ การสร้างความรู้และฝึกทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การสร้างสภาวะผู้นำที่อยู่ในจิตใจของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น เพื่อให้มีความกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 

krung-thai-bank

 

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารในปี 2565 ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทย ในฐานะเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย จะร่วมวางรากฐาน สร้าง พัฒนา และปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านมาได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ใช้วิกฤติสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรุงไทยได้รับรางวัลรวม 38 รางวัล นอกจากนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเป็น AAA (National Rating) สะท้อนถึงศักยภาพในการปรับพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้มากขึ้น

 

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ และจัดตั้งบริษัท Arise by Infinitas ที่เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญของ Infinitas และ Accenture Solutions บริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อค้นหา Digital Talents จากทั่วโลก และสร้างโอกาสในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลในระดับสากล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านระบบการเงินดิจิทัลของประเทศอย่างเต็มศักยภาพ

 

“สนามการแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนไป และก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น การขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักคิด X2G2X หรือการต่อยอดธุรกิจกับคู่ค้าของลูกค้า และการร่วมมือกับทุกบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในทุกด้าน กรุงไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะพลิกความท้าทายให้เป็นโอกาส โดยยึดหลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจทุกมิติ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงด้าน Environment-สิ่งแวดล้อม ด้าน Social-สังคม และด้าน Governance-ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในโลกปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง และจะทำให้ธนาคารมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถเติบโตและเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป” 

 

ธนาคารยึดมั่นการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยเข้าสู่การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) และสถาบันหลักอื่นๆ อาทิ SET Sustainability Index เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการบรรลุสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ในปี 2065 ได้สำเร็จ

 

ก้าวสำคัญต่อไปของธนาคาร ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือความท้าทายมากน้อยแค่ไหน ธนาคารกรุงไทยจะเดินหน้า ‘กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ’ และพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างความมั่งคั่งให้กับพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้ประเทศยกระดับสู่การแข่งขันในระดับสากล มุ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม สู่โลกแห่งอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising