×

ก.ล.ต. กล่าวโทษ 32 คนทำผิดร่วมกันปั่นหุ้น MORE ต่อ บก.ปอศ. พบหลักฐานทั้งก๊วนมีความสัมพันธ์ทางการเงิน-เทรดหุ้น โกยเงินไป 800 ล้านบาท

27.06.2023
 • LOADING...
ปั่นหุ้น MORE

สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 32 คน ต่อ บก.ปอศ. กรณีทำผิดสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหุ้น MORE หลังพบหลักฐานว่าทั้งก๊วนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวทางการเงินและการซื้อ-ขายหุ้น ได้เงินไป 800 ล้านบาท พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงาน ปปง.

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 32 คนต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) และรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกล่าวโทษกลุ่มบุคคลรวม 18 คนในฐานะตัวการร่วม กรณีร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ MORE ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 244/3(1) ประกอบบทสันนิษฐานของมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 (แล้วแต่กรณี) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น  

 

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการกระทำความผิดเพิ่มเติมในกรณีการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE และพบข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลรวม 32 คน ได้แก่ 

 

 1. อภิมุข บำรุงวงศ์ 
 2. เอกภัทร พรประภา 
 3. อธิภัทร พรประภา 
 4. อรพินธุ์ พรประภา 
 5. อิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล 
 6. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด 
 7. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด 
 8. สมนึก กยาวัฒนกิจ 
 9. โสภณ วราพร 
 10. วสันต์ จาวลา 
 11. Mr.Shubhodeep Prasanta Das
 12. ประยูร อัสสกาญจน์ 
 13. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
 14. สุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์
 15. ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 16. อัยลดา ชินวัฒน์
 17. อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 
 18. มั่นคง เสถียรถิระกุล
 19. อรเก้า ไกยสิทธิ์ 
 20. เกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช 
 21. สิริรัตน์ สมณาศรี 
 22. ธีรพงศ์ ด่านวณิชวงศ์
 23. วิศรุต เจียมจิตพลชัย 
 24. ปรณัฐ นุชาชาติพงศ์
 25. ภูดิท สุจริตกุล 
 26. วัชรินทร์ ยังให้ผล 
 27. ธนยุทธ ฤกษ์รักษา
 28. ธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง 
 29. ภัทร ฉัตรเจริญสุข 
 30. ชยพล พันธุ์แพ 
 31. พิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย 
 32. ศศินภา วราพร

 

โดยทั้งหมดได้ร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE ในช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 10 พฤศจิกายน 2565 

 

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเงิน การซื้อ-ขายหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ได้แบ่งหน้าที่กันหรือตกลงร่วมกันในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 

 

รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อ-ขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 244/3(1) และ (2) ประกอบมาตรา 244/5 และ 244/6 (แล้วแต่กรณี) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยผลประโยชน์ที่กลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งหมดได้รับหรือพึงได้รับคิดเป็นมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 32 คน ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

 

ในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตรวจสอบเพิ่มเติมโดยประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย บก.ปอศ. ในการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการทำงานเชิงรุกร่วมกันในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising