×

ThaiESG กองทุนที่สร้างประโยชน์ 3 ต่อ ทั้งผลตอบแทนยั่งยืน ประหยัดภาษี และช่วยรักษ์โลก

26.12.2023
 • LOADING...

นับเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุน ที่ทางภาครัฐมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุน ThaiESG Fund เพื่อช่วยพยุงตลาด รวมทั้งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยมีลักษณะคล้ายกองทุน LTF แต่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG

 

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ ThaiESG คือกองทุนรวมส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์จากผู้ออกตราสารที่มีความโดดเด่นในด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ตามหลักกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) โดย ThaiESG เป็นทางเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในกิจการที่เน้นความยั่งยืนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงได้รักษ์โลกในเวลาเดียวกัน

 

ทั้งนี้ ThaiESG เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 16 บริษัท เปิดเสนอขายกองทุนรวม ThaiESG พร้อมกันจำนวน 22 กองทุน เรียกได้ว่า ThaiESG เป็นก้าวย่างที่สำคัญของตลาดทุนไทยที่จุดประกายแนวคิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

 

ThaiESG น่าสนใจอย่างไร

 

จุดเด่น ThaiESG คือการมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่ผู้ออกเป็นกิจการ หรือภาครัฐไทยที่คำนึงถึง ‘ESG’ Environment, Social and Governance หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่า 80% ของ NAV ประกอบด้วยกลุ่มหลักๆ คือ

 • หุ้นที่คัดเลือกจาก SET หรือสถาบันที่ ก.ล.ต. ยอมรับว่าโดดเด่นด้าน ESG หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)
 • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green-Project Token) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

 

ธุรกิจไทยมุ่งสู่เทรนด์ ESG

 

ปัจจุบันมีหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในเรื่อง ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยทุกๆ ปี S&P Global จะมีการประเมินผลด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่เรียกว่า Corporate Sustainability Assessment (CSA) รวมรายชื่อบริษัทกว่า 7,000 บริษัททั่วโลก ในกว่า 60 อุตสาหกรรม การประเมินผลจะนำมาสู่การจัดอันดับองค์กรที่รักษาความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

โดย Sustainability Yearbook ปี 2023 ในประเทศไทยมี 12 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ Top 1% S&P Global ESG Score (เป็นบริษัทที่ได้คะแนนประเมินด้านความยั่งยืนตั้งแต่ 85 คะแนน จาก 100 คะแนน)

 

ส่วนในประเทศไทยเองนั้นในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการประเมินบริษัทที่คำนึงถึงเรื่อง ESG โดยเปลี่ยนชื่อ ‘รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)’ เป็น ‘หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ พร้อมทั้งประกาศผลประเมินในรูปแบบ ESG Ratings เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จำนวน 193 บริษัท

 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น

 

เปิดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ThaiESG

 

 • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่ไม่เกิน 30%
 • เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีก 100,000 บาท ไม่ต้องรวมกับวงเงิน 500,000 บาทของกลุ่มวางแผนเกษียณอื่นๆ คือ RMF, SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • ใช้สิทธิได้ในปีที่ลงทุน เริ่มปี 2566-2575

 

ทั้งนี้ ThaiESG มีเงื่อนไขการลงทุนดังนี้

 

 • ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กรมสรรพากรกำหนด (8 ปี นับวันชนวัน)
 • กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ThaiESG: เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ระยะเวลาในการลดหย่อนภาษีของหน่วยลงทุน ThaiESG: ผู้ลงทุนสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุน ThaiESG ได้ตามจำนวนที่ซื้อทุกปีจนถึง พ.ศ. 2575
 • เมื่อซื้อกองทุน ThaiESG แล้วต้องถือครองลงทุนเป็นเวลา 8 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ลงทุน หากถือครบกำหนดตามเกณฑ์กำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะไม่เสียภาษี แต่ถ้าขายก่อนเวลาที่กำหนด ต้องคืนภาษีที่ได้รับมาพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • อย่าลืมแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อนต่อบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ที่ผู้ลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนด้วย

 

ใครสนใจกองทุน ThaiESG สามารถเข้าไปดูรายชื่อกองทุนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ThailandESG.com

 

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising