×

รัฐบาลเดินหน้าใช้แอป ‘Traffy Fondue’ แก้ปัญหาให้ประชาชน แค่ถ่ายรูป ระบุตำแหน่ง ระบบส่งตรงไปหน่วยงานแก้ทันที

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2022
  • LOADING...
Traffy Fondue

วันนี้ (29 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน รวมถึงรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ รัฐบาลโดย 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้ข้อยุติอย่างเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

 

รัชดากล่าวต่อไปว่า ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ต่อสังคม ประโยชน์ต่อชุมชน และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ 4 อย่าง คือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งปัญหาและติดตาม โดยหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมใช้ร่วมแบ่งปันปัญหาหรือเบาะแสของปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue หรือ ‘ไลน์สร้างสุข’ ผู้ช่วยสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ประชาชนถ่ายรูปปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุตำแหน่ง และระบุประเภท ระบบจะทำการส่งต่อปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยทันที ผู้แจ้งสามารถติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน ดูแลรักษาให้ชุมชนมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผู้บริหารเมืองสามารถช่วยกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา รวมถึงเห็นสถิติและภาพรวมของการดำเนินงานได้ทุกที่ทุกเวลา

 

รัชดากล่าวอีกว่า ทั้ง 3 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จะร่วมมือกันดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่

 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไปพัฒนาใช้งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานอย่างจริงจัง

 

  1. ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

 

  1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน

 

  1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) มาสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising