×

‘มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย’ มุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 กว่า 700 ทุน ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 4 ภูมิภาค ทั่วไทย [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2024
 • LOADING...
Toyota Happiness Club

เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาใต้ เคยกล่าวไว้ว่า “การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก” นี่ไม่ใช่แค่คำกล่าวปลุกใจ แต่เขาพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่า ความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านกฎหมายช่วยนำพาแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียมได้จริง 


ยังมีตัวอย่างอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่ตอกย้ำว่า ‘การศึกษา’ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงในทุกมิติ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน ชุมชน ไปจนถึงประเทศชาติ  

 

 

ที่ผ่านมา หลายองค์กรในประเทศไทยก็ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา หนึ่งในนั้นคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่จัดตั้ง ‘มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย’ เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงมอบโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

 

 

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เริ่มก่อตั้งจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 32 ปี ที่มูลนิธิฯ ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 19,000 ทุน รวมเป็นมูลค่า 189,594,100 บาท 

 

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ดังนี้

 • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับชั้น ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

 

ล่าสุด มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจ ‘สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม’ ผ่านกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย จำนวน 701 ทุน มูลค่า 11.52 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 

ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 278 ทุน มูลค่า 3.13 ล้านบาท

 • โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้
 • โครงการทุนการศึกษาเยาวชนภาคเหนือ

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 159 ทุน มูลค่า 3.60 ล้านบาท

 • ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล ภายใต้โครงการตำรวจตระเวนชายแดน

 

ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 54 ทุน มูลค่า 1.51 ล้านบาท

 • ทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออก

 

ภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 130 ทุน มูลค่า 1.68 ล้านบาท  

 • ทุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคใต้

 

ทุนอาชีวศึกษา 4 ภาค จำนวน 80 ทุน มูลค่า 1.60 ล้านบาท

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

การมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีและประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising