×

ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับ 6 กำหนดสถานที่คุมตัวผู้ชุมนุม ‘กองบัญชาการช่วยรบที่ 1’ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2020
  • LOADING...
วันนี้ (17 ตุลาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฉบับ ท่ี 6/2563 เรื่อง ‘กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม’ โดยให้ใช้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุม
 
 
ข้อ 1 กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิด สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งตัวไปควบคุมท่ี ‘กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย’ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
 
ข้อ 2 ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ให้ใช้มาตรการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร
 
 
โดยให้หัวหน้าผู้ควบคุมสถานที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการควบคุม การเยี่ยมได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
 
 
 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising