×

สร้างอนาคตไทย ปักหมุดได้ 2 ใน 4 กุมารนำพรรค ชูสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ ธรรมนัสร่วมยินดี

โดย THE STANDARD TEAM
20.04.2022
 • LOADING...
พรรคสร้างอนาคตไทย

​วันนี้ (20 เมษายน) ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พรรคสร้างอนาคตไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีแกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมถึงผู้ร่วมอุดมการณ์และสมาชิกพรรคทั่วประเทศกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

 

มีวาระการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคสร้างอนาคตไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการดำเนินกิจการของพรรคสร้างอนาคตไทยในรอบปี 2564 และมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

​ในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 16 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 1. อุตตม สาวนายน​ ​​หัวหน้าพรรค
 2. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค
 3. สันติ กีระนันทน์ เหรัญญิกพรรค
 4. นิทัศน์ ประทักษ์ใจ​​ นายทะเบียนพรรค
 5. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ​​ กรรมการบริหาร
 6. สุพล ฟองงาม ​​​กรรมการบริหาร
 7. สุรนันทน์ เวชชาชีวะ​​ กรรมการบริหาร
 8. วิเชียร ชวลิต​​​ กรรมการบริหาร
 9. นริศ เชยกลิ่น​​​ กรรมการบริหาร
 10. วัชระ กรรณิการ์​​​ กรรมการบริหาร
 11. รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ​​ กรรมการบริหาร
 12. วิรัช วิฑูรย์เธียร​​​ กรรมการบริหาร
 13. โอฬาร วีระนนท์ กรรมการบริหาร ​
 14. อิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล​​ กรรมการบริหาร
 15. ทิพย์พาพร ตันติสุนทร​​ กรรมการบริหาร​​
 16. โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ​​กรรมการบริหาร

 

ทั้งนี้ พรรคสร้างอนาคตไทยได้ประกาศนโยบาย 5 สร้าง เป็นนโยบายหลักของพรรค เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาและสร้างอนาคตประเทศไทยอย่างบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมไทย ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน เพื่อสร้างอนาคตแก่ลูกหลานไทย ได้แก่

 

1. สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและทันสมัย

 

 • สร้างความเข้มแข็งให้ฐานรากด้วยเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาถิ่น สร้างโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งชนบทและเมือง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ประกอบการค้าขายริมทางริมถนนในเมืองกรุง

 

 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่เหมาะสม การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างเพียงพอ เศรษฐกิจฐานรากระดับไมโครต้องแข็งแรง ทันสมัย ทันโลก

 

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

 

2. สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต

 

 • พัฒนาระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่สร้างมูลค่าสูงด้วยแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) คือระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับโลกเพื่อทดแทนระบบเศรษฐกิจเก่า (Old Economy) ที่สร้างมูลค่าน้อยและเป็นปัญหากับสภาพแวดล้อมไทยและโลก

 

 • สร้างโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เพื่อเป็นปัจจัยในการสร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ปลดปล่อยศักยภาพของประเทศได้เต็มกำลังความสามารถ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เช่น ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics และ AI) ซึ่งต้องเริ่มด้วยทำให้คนไทยทุกคนมี Digital Literacy รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

 

3. สร้างสังคมที่เกื้อกูล เป็นธรรม และยั่งยืน

 

 • สร้างสังคมที่มีความเป็นธรรม คืนความสุขให้คนไทยทุกคน บูรณะวัฒนธรรมพื้นฐานของความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีน้ำใจ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ในจิตใจของคนไทยทุกคน

 

 • เสริมพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตัวอย่างที่เริ่มต้นในภาคเอกชน เช่น Co-working Space การใช้พื้นที่สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การระดมทุนแบบ Peer-to-Peer หรือ Crowdfunding ซึ่งเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

 

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

 

4. สร้างคนและวิทยาการพร้อม…ก้าวสู่สังคมโลกแห่งอนาคต

 

 • สร้างคนให้พร้อม สามารถใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกด้วยเทคโนโลยีในระบบการศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง สร้างพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งและมีจิตที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหลักประกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 

 • มุ่งสร้างวิทยาการที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย โดยที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของโลก ทำให้สังคมไทยสามารถปรับตัว ยืดหยุ่น และทนต่อแรงเสียดทาน (Resilience) ใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์พลังบวก

 

 • ดำเนินงานการเมืองโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

 

 • ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 • สร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงบนพื้นฐานจิตสาธารณะ หยุดประชาธิปไตยเทียมที่มีเพียงรูปแบบอันหลอกลวง มุ่งสนองประโยชน์ของพวกพ้องและอภิสิทธิ์ชน

 

 • หยุดยั้งการเมืองเชิงทำลายที่มุ่งสร้างความร้าวฉานเพียงเพื่อช่วงชิงอำนาจด้วยเกมการเมือง

 

ขณะที่วันนี้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับพรรคสร้างอนาคตไทย โดยมีพรรคการเมืองอื่นๆ เดินทางมาแสดงความยินดีด้วย ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคชาติพัฒนา, พรรคเพื่อชาติ และพรรคประชาธิปัตย์ 

 

ขณะที่ วิเชียร ชวลิต หนึ่งในกรรมการบริหารพรรค ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความชัดเจนในการเสนอชื่อ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์​ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้น วิเชียรกล่าวว่า “ใช่ เราจะเสนอท่านสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ​ อันดับหนึ่ง และท่านอุตตมเป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 จะประเมินสถานการณ์ในตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านสมคิดเองไม่ขัดข้อง”

 

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising