×

ธนาธรออกแถลงการณ์แจงทุกรายละเอียดปมหุ้นวี-ลัค มีเดีย บอกวิญญูชนผู้ปราศจากอคติย่อมสามารถเข้าใจ

โดย THE STANDARD TEAM
03.04.2019
  • LOADING...

วันที่ 2 เมษายน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกแถลงการณ์กรณีข้อสงสัยเรื่องการถือหุ้นของตนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ระบุว่า

ตามที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องการถือหุ้นของผมในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างแพร่หลายนั้น

ผมขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งโดยละเอียด ดังนี้

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ผมได้เข้าถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000 และถือครองหุ้นเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ผมได้โอนหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้นระหว่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้โอน กับนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้รับโอน ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน

พร้อมกันนี้ผู้โอนและผู้รับโอนกับพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าวต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี) ในวันเดียวกันนี้คุณสมพรได้ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผมด้วยเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) ขีดคร่อมผู้ถือ (A/C PAYEE ONLY) ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 สั่งจ่าย ‘นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ เป็นเงินจำนวน 6,750,000 บาท ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ทั้งนี้ในวันดังกล่าว ภริยาของผมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเดียวกันนี้ก็ได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่คุณสมพรเช่นกัน

ฉะนั้นตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จึงมีผู้ถือหุ้นคงเหลือจำนวน 8 คน

ข้อ 2. จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โอนหุ้นจำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000 ให้แก่คุณเอ (หลานชายคนที่ 1) โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้นระหว่างนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้โอน กับคุณเอ ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน พร้อมกันนี้ผู้โอนและผู้รับโอนกับพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าวต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี)

ในวันเดียวกันนี้ (วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562) คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โอนหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 3150001 ถึง 3375000 ให้แก่คุณบี (หลานชายคนที่ 2) โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้นระหว่างนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้โอน กับคุณบี ผู้รับโอน ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน พร้อมกันนี้ผู้โอนและผู้รับโอนกับพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าวต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี)

โดยการโอนหุ้นทั้งสองกรณีได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว ฉะนั้นตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จึงมีผู้ถือหุ้นคงเหลือจำนวน 10 คน

ข้อ 3. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 4 คน และมีผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 6 คน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน

ในการประชุมวิสามัญดังกล่าว มีวาระหนึ่งเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของภริยาของผม ตามหนังสือลาออกฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 อีกวาระหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และอีกวาระหนึ่งเกี่ยวกับการมีมติเลิกบริษัท

ตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผมได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ด้วยหรือไม่นั้น ดังที่ผมได้เคยชี้แจงต่อสื่อมวลชนไว้แล้วว่าการที่ผมจะไปเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ด้วย ย่อมไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก (1) ผมมิได้เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ได้โอนหุ้นให้แก่คุณสมพรเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว (2)

ในวันดังกล่าว ผมติดภารกิจการหาเสียงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ทั้งวัน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยทั่วไป

ข้อ 4. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยอ้างตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 และระบุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 10 คน

ข้อ 5. ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 คุณเอ (หลานชายคนที่ 1) และคุณบี (หลานชายคนที่ 2) ได้โอนหุ้นจำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000 และโอนหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 3150001 ถึง 3375000 ให้แก่คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ตามลำดับ โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้น ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน พร้อมกันนี้ผู้โอนและผู้รับโอนกับพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าวต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี) ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

นอกจากนี้ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นอีก 3 รายก็ได้โอนหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ให้แก่คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้นโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน พร้อมกันนี้ผู้โอนทั้งสามคนและผู้รับโอนกับพยานทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าวต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี) ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้วเช่นเดียวกัน

ทำความเข้าใจแบบปราศจากอคติ

ข้อ 6. ในวันเดียวกันนี้ (วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562) บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแบบ บอจ.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุจำนวนผู้ถือทั้งหมดของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งคุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นของบริษัทตามรายการดังนี้

(1) หุ้นจำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 0000001 ถึง 0675000 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 (ซึ่งเป็นหุ้นที่คุณสมพรถือครองอยู่เดิม)

(2) หุ้นจำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

(3) หุ้นจำนวน 225,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 2925001 ถึง 3150000 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

(4) หุ้นจำนวน 225,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 3625001 ถึง 3670000, ตั้งแต่ 4075001 ถึง 4120000 และตั้งแต่ 4187501 ถึง 4232500 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

(5) หุ้นจำนวน 225,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 5175001 ถึง 5220000, ตั้งแต่ 5445001 ถึง 5490000 และตั้งแต่ 5220001 ถึง 5445000 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

(6) หุ้นจำนวน 225,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 3150001 ถึง 3375000 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นคือวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

จึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ทุกประการ

ด้วยลำดับเหตุการณ์ดังที่ผมได้อธิบายข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงทั้งปวงล้วนสอดคล้องต้องกันทุกประการ มิได้มีพฤติการณ์ ‘ส่อพิรุธ’ ดังที่สื่อมวลชนบางฉบับพยายามชี้นำว่าการโอนหุ้นดังกล่าวของผมมิได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แต่อย่างใด

ดังที่ได้อธิบายมาข้างต้นนี้คือข้อเท็จจริงโดยละเอียดเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหุ้นของผมในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด วิญญูชนผู้มีใจเป็นธรรมปราศจากอคติย่อมสามารถเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างชัด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising