×

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติจัดสรรทุนปี 2564 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมสร้างภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ

14.01.2021
 • LOADING...
พร้อมจะรักชาติกันหรือยัง? กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติจัดสรรทุนปี 2564 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมสร้าง ภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยกรรมการกองทุนจำนวนหนึ่ง ได้มีมติเห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท

 

โดยโครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับวงเงินจำนวน 180 ล้านบ้านนั้นจะถูกแบ่งออกมาจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้สำหรับโครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 

 

สำหรับรายละเอียดของการจัดสรรทุนประจำปี 2564 ประกอบด้วย

 

1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 

 • กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท
 • กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท
 • กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท

 

2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

 

* โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ จำนวน 30 ล้านบาท 

 

* โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท ตามประเด็นดังนี้ 

 • การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
 • การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
 • การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

 

* โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก จำนวน 50 ล้านบาท ได้แก่โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็นดังนี้ 

 • การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
 • การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
 • วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
 • โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์

 

3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13) 

 

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง โดยกำหนดการที่ตั้งไว้คือวันที่ 18 มกราคม 2564 จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ประธานกรรมการกองทุนลงนามในประกาศให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าหากมีความเคลื่อนคงไม่เกิน 2-3 วัน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories