×

ถอดรหัสความสำเร็จโครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ ต้นแบบโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2023
 • LOADING...

HIGHLIGHTS

 • ไทยประกันชีวิต องค์กรที่เชื่อเสมอว่า ‘หากสังคมอยู่ได้ องค์กรก็อยู่ได้เช่นกัน’ ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายและข้อจำกัดของวิสาหกิจชุมชนที่กำลังเสียเปรียบในตลาดการค้า เป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ (Thai Life Insurance – Opportunity for Better Life) เมื่อปี 2562
 • เป้าประสงค์ของโครงการก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด ‘สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง’ โดยใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 • โดยสร้าง Ecosystem เดินหน้าให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจรและยั่งยืนผ่าน 3 มิติ ได้แก่ กิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อป, ‘ตลาดสุขยั่งยืน’ ตลาดออนไลน์รวมสินค้าคนรักสุขภาพ และเพจ ‘เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ แหล่งเรียนรู้คู่คิดวิสาหกิจชุมชน
 • จนถึงวันนี้ โครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ เดินหน้าเข้าสู่รุ่นที่ 4 แม้โครงการจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ความสำเร็จของโครงการยังการันตีได้จากการคว้ารางวัลระดับนานาชาติถึง 3 รางวัล

‘วิสาหกิจชุมชน’ ถือเป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศที่สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 2.55 หมื่นล้านบาท จากการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจกว่า 9 หมื่นแห่ง 

 

แม้วิสาหกิจชุมชนจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสินค้า มีองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีความท้าทายในการทำธุรกิจอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านการแข่งขัน ช่องทางการตลาด ขาดการสร้างแบรนด์และการออกแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการการเงิน กลายเป็นข้อเสียเปรียบให้กับผู้ประกอบการมืออาชีพ 

 

ไทยประกันชีวิต องค์กรที่เชื่อเสมอว่า ‘หากสังคมอยู่ได้ องค์กรก็อยู่ได้เช่นกัน’ เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan) โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนต่อองค์กรและสังคมตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  

 

 

ความเชื่อดังกล่าวนำไปสู่คำถามที่ว่า จะทำอย่างไรให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเล็งเห็นถึงความท้าทายของวิสาหกิจชุมชนที่กำลังเสียเปรียบในตลาดการค้า จึงยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้เท่าเทียมผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างไทยประกันชีวิตกับสังคมไทย หรือที่เรียกว่า Creating Shared Value (CSV) ภายใต้โครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ (Thai Life Insurance – Opportunity for Better Life)

 

หนึ่งในโครงการที่สะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทได้อย่างชัดเจน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด ‘สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง’ โดยใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช็อปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อติดอาวุธทางการตลาด เพิ่มศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

 

 

ปี 2562 ไทยประกันชีวิตคิกออฟโครงการในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงราย และได้ค้นพบว่า แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้วยการให้ความรู้ที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามให้คำปรึกษาอย่างจริงจังนั้น สามารถสร้างประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชนได้จริง

 

ปี 2563 จึงเดินหน้าโครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2 หัวใจแดนอีสาน’ ขยายขอบเขตพื้นที่การดำเนินโครงการให้กว้างขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และสุรินทร์ 

 

เดินหน้าความช่วยเหลือให้ครบวงจรและยั่งยืนผ่านการสร้าง Ecosystem 

 

เมื่อเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะสามารถเติบโตและแตกหน่อได้จริง ไทยประกันชีวิตจึงสร้างกลไกการดำเนินโครงการให้ยั่งยืนผ่าน Ecosystem ใน 3 มิติ ได้แก่ 

 

 

 • On-Ground Activity: กิจกรรมอบรม Training & Workshop และ 1-on-1 On-Site Coaching

 

ผนึกกำลังวิทยากรมืออาชีพลงพื้นที่ชุมชน จัดกิจกรรมอบรม 3 วันเต็มเพื่อถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นทฤษฎีและให้ปฏิบัติจริง ให้กับตัวแทนวิสาหกิจชุมชนสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์, การสื่อสารการตลาดให้โดนใจผ่านสื่อออนไลน์, การเล่าเรื่องเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ซื้อ, การคิดต้นทุน, การบริหารรายรับ-รายจ่าย และการวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน 

 

หลังจบการอบรมทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งฝึกหัดทักษะในด้านต่างๆ ตามแต่ความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการแต่ละราย และยังให้คำแนะนำต่อเนื่องผ่าน LINE เพื่อตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าจะมีไทยประกันชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าใจ จริงใจ ไม่ทิ้งกัน

 

 

 • Marketplace: กลุ่มเฟซบุ๊ก ‘ตลาดสุขยั่งยืน’ ตลาดออนไลน์รวมสินค้าคนรักสุขภาพ

 

ถือเป็น Marketplace เพื่อวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของไทยประกันชีวิต เพื่อเป็นชุมชนกลางในการซื้อ-ขายสินค้าเพื่อสุขภาพโดยตรงกับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านช่องทางการขายออนไลน์ผ่าน Facebook Group โดยร่วมมือกับสื่อและ KOLs ที่มีผู้ติดตามหลักล้านคนร่วมโปรโมตตลาดสุขยั่งยืน ทำให้ตลาดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 

กลุ่มเฟซบุ๊ก ‘ตลาดสุขยั่งยืน’ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันมีผู้ขายและผู้ซื้อกว่า 26,000 ราย (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2566) เกิดการซื้อ-ขายจริง สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน และทำให้ผู้ซื้อได้สินค้าที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพ   

 

 

 • Knowledge Place: เพจ ‘เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ แหล่งเรียนรู้คู่คิดวิสาหกิจชุมชน

 

เพื่อให้องค์ความรู้ในการทำธุรกิจถูกส่งต่อในวงกว้าง ไทยประกันชีวิตจึงจัดตั้งเพจ ‘เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ ในปี 2562 เพื่อเป็น Knowledge Place ศูนย์รวมการเรียนรู้ เคล็ดลับพัฒนาธุรกิจ เพื่ออัปสกิลให้แก่วิสาหกิจชุมชนไทยและผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีขายของออนไลน์ เทคนิคสำหรับผู้ชาย เช่น การเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ การสร้างจุดขาย ตลอดจนการจัดการการเงิน การออม และการลงทุน อีกทั้งยังเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมอบรม และช่องทางรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 

นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่แบ่งปันแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ พร้อมแชร์เทคนิคการทำธุรกิจ รวมไปถึงคำคมสร้างแรงบันดาลใจมากมาย และคำศัพท์สำหรับการซื้อ-ขายออนไลน์ที่ควรรู้ ที่สำคัญยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสามารถส่งคำถามและหาคำตอบเรื่องต่างๆ เช่น อยากสมัครเข้ามาเป็นผู้ขายทำอย่างไร, สินค้าอะไรบ้างที่ขายได้, หาสินค้าในตลาดไม่เจอทำอย่างไร ฯลฯ ปัจจุบันเพจ ‘เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ มีผู้ติดตามกว่า 17,000 ราย (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2566) 

 

จนถึงวันนี้ โครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ เดินหน้าเข้าสู่รุ่นที่ 4 โดยปี 2565 รุ่นที่ 3 ‘เสน่ห์แดนใต้’ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่วิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ร่วมมือกับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดโอกาสให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้จำนวน 17 รายเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

 

ส่วนรุ่นที่ 4 ‘ใจกลางแดนแสนสุข’ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 26 จังหวัด รวม 39 ราย พร้อมเปิดตัว ‘คลินิกสุขยั่งยืน’ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย ให้คำแนะนำควบคู่การลงมือทำเป็นต้นแบบอย่างต่อเนื่อง 

 

 

แม้โครงการจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นและดำเนินการมาเพียง 4 รุ่น แต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดีและได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชน นอกเหนือจากคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความสุขในการใช้ชีวิตของชาววิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น ความสำเร็จของโครงการยังการันตีได้จากการคว้ารางวัลระดับนานาชาติถึง 3 รางวัล ได้แก่

 

 • รางวัล CSR Initiative of the Year 2020 – Thailand จากการประกวด Insurance Asia Awards 2020 ประเทศสิงคโปร์ 
 • รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) ประเภท Investment in People ประเทศสิงคโปร์ 
 • รางวัล Bronze Stevie® Award 2020 ระดับ Bronze ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ทั้งนี้ เป้าหมายต่อไปของโครงการจะขยายกลุ่มเป้าหมายผู้อบรมไปยังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เป็นคนกลางในการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อื่นๆ 

 

 

ทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงการเติมเต็มคุณค่าในการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยแห่งแรกที่ทำ CSV อย่างเป็นรูปธรรม โครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน’ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการตัวอย่างที่ตอกย้ำให้เห็นว่า ‘ไทยประกันชีวิต’ เป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกในธุรกิจที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้อยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising