×

กกต. แจงตัวเลขผู้ใช้สิทธิเพิ่ม ยังไม่รวมเลือกตั้งล่วงหน้า ยืนยันไม่ได้รายงานผลช้า เวลาเท่าเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2019
  • LOADING...

ตามที่ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่ กกต. ได้แถลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 33,775,230 คน (65.96% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) แต่ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 กกต. ได้แถลงว่า มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 38,268,375 คน (74.69% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมคือ 4,493,145 คนนั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลที่ได้แถลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 65.96% (33,775,230 คน) เป็นข้อมูลจากระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ โดยในการแถลงข่าววันนั้นได้ชี้แจงแล้วว่า เป็นข้อมูลจากหน่วยเลือกตั้งที่รายงานเข้ามา 90% ของหน่วยเลือกตั้ง (83,088 หน่วย) ซึ่งยังคงเหลืออีก 9,232 หน่วยท่ียังมิได้รายงานข้อมูลเข้ามา อีกทั้งยังไม่รวมจำนวนคะแนนท่ีมาจากการเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขตเลือกต้ัง นอกเขตเลือกต้ัง และนอกราชอาณาจักร) อีกจำนวน 2 ล้านกว่าบัตร

 

สำหรับข้อมูลที่มีการแถลงข่าวเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 74.69% (38,268,375 คน) เป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับรายงานเป็นเอกสารจากทุกหน่วยเลือกต้ังครบ 100% แล้ว จึงมิใช่กรณีที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติหรือเกิดจากการทุจริตแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้แถลงชี้แจงไว้ด้วยแล้วเช่นกันเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ เป็นการรวบรวมจากเอกสารรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละหน่วยเลือกต้ัง ส่งมารวมกันท่ีเขตเลือกตั้ง ก่อนส่งไปที่จังหวัดเพื่อตรวจสอบอีกคร้ัง แล้วจึงส่งเอกสารผลการนับคะแนนรายเขตเลือกต้ังมายังส่วนกลาง โดยในการเลือกตั้งครั้งน้ีใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน ซึ่งเท่ากับการเลือกตั้งทุกครั้งท่ีผ่านมา ไม่ได้มีความล่าช้าในการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งแต่อย่างใด โดยหากสาธารณชนหรือพรรคการเมืองใดยังมีข้อสงสัยในประเด็นใด สามารถสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising