×

‘รด. เด็กไทยผมเกรียน’ ปีนหน้าผา กระโดดหอสูง ใช้ชีวิตในป่า ตามหลักสูตรวิชาทหารที่เขาชนไก่

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2023
  • LOADING...
เขาชนไก่

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พล.อ. อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหาร รวมทั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

 

ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 45,540 นาย แบ่งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 จากสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และชั้นปีที่ 4-5 จากทั่วประเทศ โดยมีช่วงเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 10 มีนาคม 2566

 

โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดให้ทำการฝึกตามหลักสูตร โดยนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกมาสู่การปฏิบัติ ให้นักศึกษาวิชาทหารสนุกกับการฝึก เน้นการปฏิบัติและมีส่วนร่วม ปรับรูปแบบการฝึกให้มีความตื่นเต้น น่าสนใจ แต่อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจ รวมทั้งได้สอดแทรกการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีจิตอาสา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป

 

การฝึกในสถานีต่างๆ เช่น การทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต การฝึกยิงปืนในป่า การฝึกปีนหน้าผากลางแจ้ง การฝึกหมู่ปืนเล็กในการเข้าตี การฝึกดำรงชีพในป่า การฝึกไต่หน้าผาและลงทางดิ่ง การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้ที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ การฝึกยิงปืนฉับพลัน 

 

พล.อ. อุกฤษฎ์กล่าวว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ยังมีโอกาสเกิดสงครามขึ้นได้ กระทรวงกลาโหมได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบกำลังสำรองให้มีศักยภาพ ดังนั้นกองทัพบกจึงได้ให้ความสำคัญกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นกำลังพลสำรองหลักของกองทัพและประเทศชาติ 

 

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้มีความอดทนต่อความยากลำบากในการฝึก และขอให้มีความภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของกองทัพ ที่มีภาระหน้าที่ในฐานะกำลังพลสำรอง ที่จะต้องเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติ ด้วยการปฏิบัติตนตามกฎหมาย การมีจิตอาสา และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม 

 

เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่ เขาชนไก่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising