×

ไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก คิดเป็น 0.77% ของประชากร ตามหลังกัมพูชาและเมียนมา

15.04.2021
  • LOADING...
ไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก คิดเป็น 0.77% ของประชากร ตามหลังกัมพูชาและเมียนมา

กระทรวงสาธารณสุขนับเอาวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ หรือรอบที่ 3 ในประเทศไทย ซึ่งช่วงเดือนปีใหม่ไทยนี้ตรงกับการระบาดระลอกแรกของโควิด-19 ในประเทศไทยพอดี

 

แต่จุดที่แตกต่างกันคือ ปีนี้เรามีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หลายคนตั้งตารอด้วยความหวังว่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น คำถามใหญ่ที่ผู้คนถามถึงมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันคือ ‘วัคซีน’ ฉีดกันไปถึงไหนแล้ว?

 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยจำนวนผู้ท่ีได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 เมษายน 2564 ทั้งหมด 579,305 โดส ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ แบ่งเป็น

 

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จํานวน 505,744 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 203,687 ราย เจ้าหน้าท่ีที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 49,382 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 26,026 ราย บุคคลที่มีโรคประจําตัว 22,437 ราย ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 204,212 ราย 

 

  • ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) จํานวน 73,561 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 33,265 ราย เจ้าหน้าที่ท่ีมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 6,435 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 12 ราย บุคคลที่มีโรคประจําตัว 4,807 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 29,042 ราย 

 

โดยในวันที่ 13 เมษายน 2564 ผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 773 โดส แยกเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 1 จํานวน 529 ราย แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 477 ราย เจ้าหน้าท่ีที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 15 ราย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 3 ราย บุคคลที่มีโรคประจําตัว 1 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 33 ราย และมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จํานวน 244 ราย แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 88 ราย เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 108 ราย ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป 0 ราย บุคคลท่ีมีโรคประจําตัว 43 ราย ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง 5 ราย 

 

ขณะที่การจัดสรรวัคซีนทั้งหมดของประเทศไทยเวลานี้มีจํานวน 1,041,449 โดส แบ่งเป็น Sinovac จํานวน 955,289 โดส และ AstraZeneca จํานวน 86,160 โดส 

 

THE STANDARD คำนวณการจัดสรรวัคซีน พบว่า ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 579,305 โดส คิดเป็น 55.62% จากวัคซีนที่จัดสรร 2 ยี่ห้อ ทั้งหมด 1,041,449 โดส

 

แต่หากคำนวณการได้รับวัคซีนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร (66 ล้านคน) จะพบว่า มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จํานวน 505,744 ราย คิดเป็น 0.77% ของจำนวนประชากร ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จํานวน 73,561 ราย คิดเป็น 0.11% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

 

เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนทั่วโลก สำนักข่าว Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน) รายงานว่า ทั่วโลกฉีดไปแล้ว 768 ล้านโดส ใน 168 ประเทศ/เขตปกครอง อัตราฉีดเฉลี่ย 17.7 ล้านโดสต่อวัน  

 

ส่วนเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด 14.6% ตามด้วยอินโดนีเซีย 2.8% มาเลเซีย 1.4% กัมพูชา 1.3% เมียนมา 1% และตามด้วยไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising