×

นายกฯ​ แถลงมติ ครม. ไฟเขียวงบกลาง 291 ล้านบาท พาคนไทยกลับจากอิสราเอล-โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ไร่ละ 500 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
25.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (25 มิถุนายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ที่อยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า ให้เป็นพื้นที่นำร่อง Sandbox พร้อมประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เว้นการจัดเก็บให้ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกระเจ้า เพื่อนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งต่อยอดจากการลงพื้นที่ของตนเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยพื้นที่บางกระเจ้าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครที่เราต้องรักษาไว้

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ได้ขอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งมาประเทศไทยจำนวนมาก ทำให้ราคากุ้งในประเทศไทยตกต่ำ ตลอดจนกุ้งที่นำเข้ามานั้นมีราคาต่ำกว่ากุ้งในประเทศ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบ ไม่มีโรงงานรับซื้อ

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณปี 2567 งบกลางจำนวนเงิน 291 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอลเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน รับไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตนได้สั่งการเพิ่มเติมไปว่า ตัวประกันที่เหลืออีก 6 คน ขอให้รายงานความคืบหน้าและขั้นตอนโดยเร่งด่วน รวมถึงการที่เราได้ให้คำมั่นกับรัฐบาลฝรั่งเศสว่าจะให้หยุดยิงในช่วงโอลิมปิก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอยู่

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอขออนุมัติงบรายจ่ายประจำปี 2567 งบกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2567 และกักเก็บน้ำในฤดูแล้งปี 2567-2568 ในกรอบวงเงิน 7,600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน และในปีนี้จะมีน้ำเพิ่มขึ้น 10% อีกทั้งรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็น สส. มีความผูกพันในพื้นที่ ต้องการให้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงการบริหารจัดการ และใส่เงินเข้าไปในงบกลาง เอาเงินไปช่วย ไม่ท่วม ไม่แล้ง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องการใส่ใจฝ่ายบริหารก็ยังให้ความสำคัญ

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567-2568 ไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่าย และรัฐบาลจะจัดสรรงบชดเชยให้กับ ธ.ก.ส. พร้อมอัตราต้นทุนทางการเงิน โดยที่โครงการเดิมให้ความช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท จะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising