×

รมว.แรงงาน เปิดขั้นตอนแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาทได้แล้วตั้งแต่วันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2023
 • LOADING...

วานนี้ (17 ธันวาคม) พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากรณีการขาดรายได้ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งมีแรงงานไทยจะได้รับสิทธิจำนวน 15,000 คน คนละ 50,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 750 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ 

 

เบื้องต้นของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างจริงจังนั้น

 

พิพัฒน์กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้วนั้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ตนได้รับรายงานจาก ไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มดำเนินการรับคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยพี่น้องแรงงานที่กลับมาจากอิสราเอลสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาได้ทั้งในส่วนกลางและภูมิลำเนา 

 

ส่วนกลางยื่นได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กระทรวงแรงงานจังหวัด ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – กันยายน 2567 หรือจนกว่าจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเสร็จ

 

ขั้นตอนยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยา 50,000 บาท 

 

ทั้งนี้ วิธีดำเนินการ ขั้นตอนการขอรับเงิน และเอกสารประกอบการยื่นคำร้องนั้น มีดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การยื่นคำร้อง ผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยา ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและกระทรวงแรงงาน โดยแยกตามกลุ่มเป้าหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีอยู่จำนวน 9,475 คน จะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยมีเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอรับเงินเยียวยา ดังนี้ 

 

 1. แบบคำร้องขอรับเงินเยียวยา กรณียื่นคำร้องด้วยตนเอง 
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา 
 3. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและตราประทับเข้า-ออกประเทศไทย หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (CI) พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและตราประทับเข้าประเทศไทย
 4. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องพร้อมถ่ายรูป ณ สถานที่ยื่น และคำร้องสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ยื่นคำร้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

 

กลุ่มที่ 2 แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจำนวน 39 ราย ผู้ยื่นคำร้องคือทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมาย โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอรับเงินเยียวยา ดังนี้ 

 

 1. แบบคำร้องขอรับเงินเยียวยา กรณีเสียชีวิต 
 2. สำเนาใบมรณบัตร 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต 
 4. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
 5. หนังสือให้ความยินยอมเป็นทายาทโดยธรรม 
 6. สำเนาบัตรประชาชนทายาท 
 7. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรส) 
 8. สำเนาสูติบัตร (กรณีบุตร) 
 9. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 10. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทายาทผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องพร้อมถ่ายรูป ณ สถานที่ยื่น และคำร้องสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ยื่นคำร้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว และผู้ยื่นคำร้องขอให้เป็นคนเดียวกันกับที่ยื่นคำร้องรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

 

กลุ่มที่ 3 กรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยใช้วีซ่า Re-entry อายุไม่เกิน 90 วัน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2566 แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้ เนื่องจากกรมการจัดหางานชะลอการเดินทางด้วยเหตุภัยสงครามในประเทศอิสราเอล จำนวน 960 คน โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอรับเงินเยียวยา ดังนี้ 

 

 1. แบบยื่นคำร้อง กรณี Re-entry Visa 
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา 
 3. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและตราประทับเข้า-ออกประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน 
 4. Re-entry Visa อายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมสำเนา 
 5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องพร้อมถ่ายรูป ณ สถานที่ยื่น และคำร้องสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ยื่นคำร้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 

 

กลุ่มที่ 4 สำหรับแรงงานไทยกลุ่มที่ยังไม่เดินทางกลับจากอิสราเอลและประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาเพิ่มเติม รวมถึงแรงงานไทยที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกัน เมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด / กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นคำร้อง และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา 

 

ขั้นตอนที่ 3 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศรวบรวมเอกสารคำร้องจากสำนักงานแรงงานจังหวัด / กระทรวงแรงงาน 

 

ขั้นตอนที่ 4 กองบริหารการคลังรับคำร้องจากสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตรวจสอบความถูกต้อง เสนอปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย กองบริหารการคลังโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ / ทายาท ได้รับเงินเยียวยา

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร. 1506 หรือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1462-3 หรือ 0 2232 1471 และสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising