×

ไทยพบผู้ป่วยเบาหวานเกือบ 5 ล้านราย 5 ปีคนไทยเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านคน

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2018
  • LOADING...

วันนี้ (3 ธ.ค.) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 

จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านคนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (จากผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3.2 ล้านรายในปี 2552 เป็น 4.8 ล้านรายในปี 2557) และพบว่าผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 43.2 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน และไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน  

 

นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 78.5 หรือมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ซึ่งโรคเบาหวานนั้นเป็นความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม มีลักษณะสำคัญคือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพและทำงานล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตา ไต หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

          

นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า ในช่วงการรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2561 นี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ ‘The Family and Diabetes’ ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดประเด็นให้สอดคล้องกันคือ ‘เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน’  

 

ซึ่งโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น หากสามารถดูแลได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกก็จะช่วยลด ชะลอ และสามารถป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้

           

กรมควบคุมโรคได้มีการดำเนินการ ‘ค้นหา ปรับเปลี่ยน ควบคุม’ เพื่อให้คนไทยห่างไกลโรคเบาหวานด้วยการเร่งรัดการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเข้ารับบริการดูแลรักษา พร้อมทั้งปรับคุณภาพการบริการในสถานบริการให้มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน NCD Clinic เพื่อมุ่งสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถจัดการตนเอง ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทำให้ควบคุมโรคได้ดีขึ้น  

 

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันโรคเบาหวานมีดังนี้

  1. รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ที่หวานน้อย หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้ง อาหารหวาน มัน และเค็มจัด
  2. งดสูบบุหรี่
  3. ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม และควรมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  5. ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือสะสมได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์
  6. ทำจิตใจให้สดชื่นและผ่อนคลาย ถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ควรดูแลและใส่ใจเรื่องการควบคุมอาหาร การกินยา ตรวจตามนัด และสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น โดยเฉพาะการเกิดแผลที่เท้า   
  7. หากมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก คอแห้ง กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายแล้วหายยาก คันตามผิวหนัง ตามัว และชาตามปลายมือปลายเท้า ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยต่อไป  
  8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising