×

‘การบินไทย’ ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย หั่นเบี้ยเลี้ยงเดินทางลง 50%

โดย THE STANDARD TEAM
07.11.2019
  • LOADING...
การบินไทย

อ้างอิงเอกสารภายในที่ลงชื่อโดย สุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เรื่อง มาตรการลดรายจ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (Service Journey) มีใจความว่า

 

เพื่อให้การบินไทยสามารถบริหารจัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระหนี้สินและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นไปตามแผนพื้นฟู จนสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินงานให้กลับมาตามเป้าหมายที่ระบุไว้ ในโอกาสนี้ขอให้ทุกสาย/ฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัดดังนี้

 

1. งดหรือเลื่อนการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ได้เดินทางจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท

 

2. วางแผนเตรียมการในการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำวีซ่ากรณีเร่งด่วน ซึ่งทำให้บริษัทเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการมากกว่าปกติ

 

3. จำกัดจำนวนวัน และจำนวนพนักงานที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เหลือเท่าที่จำเป็น และให้งดหรือลดเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (Travel Per Diem) เหลือ 50 % โดยขอให้กรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ขอให้ไม่รับค่าใช้จ่ายเพิ่ม (Non-specified expenses) ในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ได้มีการระบุในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยงานบริหารบุคคลตอนที่ 17 เรื่องการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 10.11

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories