×

ส.ป.ก. ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯ 72 จังหวัด ขอให้เร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบฯ รายงานผลภายใน 31 พ.ค. 67

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2024
  • LOADING...
การถือครองที่ดิน

วานนี้ (9 พฤษภาคม) มีรายงานว่า วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวัด เรื่อง ขอให้เร่งรัดตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 

  1. คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

  1. คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

  1. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 443/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

  2. แบบรายงานผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 

โดยรายละเอียดเอกสารหนังสือที่ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวระบุว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายจำนวน 2 คณะคือ  

 

  1. คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบ 

 

  1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนายอำเภอเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

 

พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินอีกคณะหนึ่ง เพื่อให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบ 

 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดได้โปรดกำชับและติดตามให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นนายทุนหรือเป็นการกระทำผิดตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงอย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบ โดยเป็นหนังสือประทับตราลับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

ทั้งนี้ การตรวจสอบการถือครองโดยมิชอบเป็นภารกิจที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต้องให้ความสำคัญ โดยขอความอนุเคราะห์โปรดกำชับการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดด้วย ซึ่งหากคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดโดยที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไม่ทราบหรือยังไม่เคยดำเนินการใดๆ กับผู้กระทำความผิดมาก่อนจะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising