×

กลุ่มครูขอสอน บุกกระทรวงศึกษาธิการ ทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนให้เด็ก พร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
05.10.2020
 • LOADING...
ครูลุยกระทรวง ทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

วันนี้ (4 ตุลาคม) ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มครูในชื่อ ‘ครูขอสอน’ นัดรวมตัวทำกิจกรรม ‘ครูลุยกระทรวง ทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน’ เพื่อเรียกร้องให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยเริ่มจากกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจคุกคามในโรงเรียน และการจุดเทียนเพื่อขอให้กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และคุณครูเป็นความหวังในการพัฒนาผู้เรียน ก่อนที่จะร่วมออกแถลงการณ์ 4 ข้อ และข้อเรียกร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

 

 1. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

 1. ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัยหรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศ และชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น

 

 1. คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก รวมทั้งอิสรภาพในอันที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง แสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อคิดผ่านสื่อใด โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน

 

 1. การจัดการศึกษาควรมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐาน และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

สำหรับข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องคือ 

 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้สถานศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และให้เป็นไปภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง และ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องดำเนินนโยบายจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องดำเนินนโยบาย วางมาตรการในกระบวนการสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา

 

 1. คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายการศึกษาอื่น ให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และมีกลไกป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าว วางกรอบโครงสร้างองค์กรทางการศึกษาให้มีการกระจายอำนาจไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษา ให้มีอิสระในการบริหารงาน และส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง และตรวจสอบสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง

 

 1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นผู้แทนนักเรียน ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่คุรุสภา ในการกำหนดให้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

 1. คณะกรรมการหรือสโมสรนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทุกสถาบัน จะต้องดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และยกเลิกกิจกรรมที่มีลักษณะส่งเสริมวัฒนธรรมอำนาจนิยม

 

สุดท้ายนี้ กลุ่มครูขอสอน ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มความสามารถบนหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมระบุว่า “เราจะไม่หยุดเคลื่อนไหว จนกว่าครูจะได้ทำหน้าที่สอน และพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง”

 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหนังสือข้อเรียกร้องและแถลงการณ์จากกลุ่ม พร้อมชี้แจงว่าจะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด แต่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดการได้ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพยายามสร้างการมีส่วนร่วม และจัดเวทีสร้างกติกาเพื่อร่วมฟังเสียงข้างมาก ซึ่งเวทีที่เปิดจะเน้นในประเด็นด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องหลัก ในส่วนของการพัฒนาระบบการผลิตครู อยู่ในกระบวนการที่มีคณะกรรมการแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม กำกับ แต่ในระยะยาวก็ต้องมองว่าใครจะผลิตครู และให้มีคุณภาพได้อย่างไร

 

 

ภาพ: ฐิตินันท์ เสมพิพัฒน์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising