×

The Indonesian Psychiatrists Association

7 กุมภาพันธ์ 2018

อินโดนีเซียประกาศให้การรักเพศเดียวกันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง

เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียประกาศให้ลักษณะอาการรักเพศเดียวกันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง (Mental Disorder) ซึ่งทำให้กลุ่มรณรงค์และสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในประเทศเกรงว่าอาจจะนำไปสู่การบัญญัติให้การรักเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรม   โดยกระทรวงได้อ้างอิงงานวิจัยของสถาบัน The Indonesian Psychia...

Close Advertising