×

Joint Cabinet Retreat: JCR

13 ธันวาคม 2018

นายกฯ เยือนลาว สองชาติร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561   ...

Close Advertising