×

Global Forest Watch

26 เมษายน 2019

ปี 2018 ป่าไม้โลกถูกทำลาย 30 สนามฟุตบอลต่อนาที เกือบเท่าพื้นที่อังกฤษ ป่าในบราซิลถูกทำลายมากที่สุด

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Global Forest Watch ที่ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและเครื่องตรวจจับระยะไกลประเมินความเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายไปเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมาพบว่า มีพื้นที่ป่าไม้กว่า 12 ล้านเฮกตาร์ (ราว 120,000 ตารางกิโลเมตร) เกือบเท่าพื้นที่ของอังกฤษถูกทำลายลง หรือเทียบเท่าพื้นที่สนามฟุตบอล 30 สนามถูกทำลายในทุกๆ 1 นาที ส่งผลให้สถานการณ์ป่าไม้โลกอ...


X
Close Advertising