×

Fuji Xerox

FUJIFILM Business Innovation
21 กรกฎาคม 2021

ก้าวใหม่ครั้งสำคัญของ Fuji Xerox สู่ ‘FUJIFILM Business Innovation’ เร่งสปีดสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ [Advertorial]

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าเราต้อง Work from Home กันไปแบบยาวๆ และใช้ชีวิตอยู่แบบเว้นระยะห่างทางสังคม รับมือกับสถานการณ์โควิดเช่นนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ‘อะไร’ จะเป็นตัวช่วยให้เรา บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   หนึ่งในนั้นคงเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความก้าวหน้าทางดิจิทัลเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจให้ราบรื่น ซึ่...

Close Advertising