×

DEI Progress Survey

DEI Progress Survey
29 ธันวาคม 2023

DEI กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

DEI หรือ Diversity, Equity และ Inclusion ปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของคนในองค์กรยุคใหม่อย่างแพร่หลาย ก่อนที่จะเล่าว่า DEI นั้นสำคัญอย่างไร ผู้เขียนขอเริ่มต้นอธิบายความหมายของ DEI กันก่อน   D มาจาก Diversity คือ ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สภาพร่างกาย อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และความหล...


X
Close Advertising