×
395152

Café Amazon for chance

8 กันยายน 2020

ชมคลิป: Café Amazon for chance ร้านกาแฟที่ให้โอกาส

ทหารผ่านศึกคือผู้ที่เสียสละในการปกป้องบ้านเมือง   Café Amazon for chance เล็งเห็นถึงคุณค่าในความเสียสละเหล่านั้น พบกับร้านกาแฟที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว [ADVERTORIAL]...