×
472007

Accredited Investor

ทำความรู้จัก ‘ผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรอง’ Accredited Investor
3 เมษายน 2021

ทำความรู้จัก ‘ผู้ลงทุนที่ได้รับการรับรอง’ Accredited Investor

จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนด Accredited Investors ใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของสินทรัพย์ รายได้ และเงินลงทุนเป็นหลัก ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่มีหลักทรัพย์หรือรายได้น้อย ไม่มีโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้ ผู้ลงทุนหลายๆ คนจึงเกิดความรู้สึกว่าเป็นการจำกัด และทำให้คนรวยรวยขึ้นไปอีก ส่วนคนจนกลับขาดโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง จึงขาดโอกาสที่จะลืม...