×

แพทย์แผนไทย

ครั้งแรกของการนวด 4 มือที่ผสมผสานกับกลิ่นจากสารเทอร์ปีนที่มีในกัญชา ด้วยกลิ่นสุดผ่อนคลายระหว่างนวด
23 เมษายน 2021

ครั้งแรกของการนวด 4 มือที่ผสมผสานกับกลิ่นจากสารเทอร์ปีนที่มีในกัญชา ด้วยกลิ่นสุดผ่อนคลายระหว่างนวด

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน จัดอยู่ 1 ใน 4 ของกลุ่มผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาตามกฎหมาย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีประกาศออกมาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้วงการแพทย์แผนไทยคึกคัก เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ที่ไม่เป็นยาเสพติดได้ (แต่ต้องมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมาจากแห...
Thai Traditional Medicine
11 มิถุนายน 2019

ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองใบอนุญาต ‘หมอพื้นบ้าน’ แล้ว ให้รักษาโรคด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหมอพื้นบ้านตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (7) แ...


X
Close Advertising