×

วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสาธารณสุขแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2019

27 พฤศจิกายน – วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้รวมกองบัญชาการ, กองสุขศึกษา, กองสาธารณสุข, กองยาเสพติดให้โทษ, กองโอสถศาลารัฐบาล และกองบุราภิบาล เข้าด้วยกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกรมสาธารณสุข และต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น ‘กระทรวงสาธารณสุข’ จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งทางราชการยังได้กำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสาธารณสุข...