×

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ปัจจัยสำคัญความเร็จ ‘SX 2022’ งานที่รวมพลังแห่งความยั่งยืนเพื่อโลก พร้อมตั้งเป้าจัดงานต่อเนื่องสู่ SX 2030 [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2022
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

  • งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) กลายเป็นต้นแบบของมหกรรมด้านความยั่งยืนระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ (Sufficiency for Sustainability)
  • ครั้งนี้ได้ผนึกกำลังร่วม 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ได้แก่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ บมจ.เอสซีจี เพื่อผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค โดยมีองค์กรนานาชาตินานาชาติมาร่วมแสดงเจตนารมณ์และและบอกเล่าเรื่องราวด้านความยั่งยืนกว่า 20 แห่ง
  • ความน่าสนใจนี้เองตลอด 7 วันมีคนเข้าร่วมงานกว่า 2.7 แสนคน นับเป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านความยั่งยืนของประเทศไทย 

จากรายงานความเสี่ยงประจำปี 2021 (The Global Risks Report 2021 16th Edition) ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum (WEF) เผยให้เห็นว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกของเรามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง ความล้มเหลวของการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ ซึ่งล้วนส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น

 

ไม่เพียงแต่ภาคประชาชนเท่านั้น ยังส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจอีกด้วย เมื่อการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรและการลดต้นทุน อาจไม่ตอบโจทย์กับบริบทของโลกยุคปัจจุบันและยุคต่อจากนี้ได้อีกต่อไป

 

ทำให้ ESG ซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญใน 3 มิติอย่าง มิติสิ่งแวดล้อม (Environment: E) มิติสังคม (Social: S) และมิติธรรมาภิบาล (Governance: G) กลายเป็นสิ่งได้รับความสำคัญมากขึ้น

 

แม้ว่าทุกองค์กรกำหนดเรื่อง ESG เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ต้องทำ แต่การที่จะสะท้อนได้ว่าสิ่งที่กำหนดขึ้นมานั้นได้ถูกลงมือทำมากแค่ไหน คือการสะท้อนออกมาให้เห็นเป็น ‘รูปธรรม’ อย่างชัดเจน ซึ่ง ‘งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)’ เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจน

 

งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) กลายเป็นต้นแบบของมหกรรมด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ (Sufficiency for Sustainability) โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงาน เพราะแนวคิดดังกล่าวสามารถเป็นแก่นแท้ในการดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกได้

 

 

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Sustainability Expo 2022 (SX 2022) คือการจัดภายใต้แนวคิด ‘Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า’ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใน 2 ปีแรกนั้นถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Thailand Sustainability Expo (TSX) ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ตระหนักและเห็นร่วมกันว่าต้องการผลักดันให้เป็นงานระดับนานาชาติ

 

ที่เป็นอย่างนั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญคืออยากให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

เพราะทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและแสดงพลังนี้ได้ โดยครั้งล่าสุดจึงได้ผนึกกำลังร่วม 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ได้แก่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ บมจ.เอสซีจี เพื่อผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนระดับภูมิภาค โดยมีองค์กรนานาชาตินานาชาติมาร่วมแสดงเจตนารมณ์และและบอกเล่าเรื่องราวด้านความยั่งยืนกว่า 20 แห่ง นับตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศแบบ UNDP ไปจนถึงยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจ เช่น Huawei และ Deloitte และสถาบันการศึกษาระดับโลก เช่น London School of Economics (LSE)

 

 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม อีกกว่า 100 องค์กร รวมถึงวิทยากรที่เข้ามาแบ่งปันสาระความรู้และประสบการณ์กว่า 400 คน นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจนเป็นกระแสตอบรับจากทุกภาคส่วน ที่สะท้อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่หลากหลายในทุกมิติ ตั้งแต่มุมมองผ่านศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม ไปจนถึงการออกแบบเมืองอย่างยั่งยืนและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

โดยตั้งเป้าให้กลุ่มเป้าหมายหลักของงานเป็น B2C2B โดยมีผู้บริโภคเป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ภาคธุรกิจสู่ผู้บริโภค และผู้บริโภคกลับสู่ภาคธุรกิจ โดยที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีความรู้ด้านความยั่งยืน สร้างกระแสความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค เพื่อส่งผ่านแรงกระตุ้นไปยังองค์กรและธุรกิจขนาดเล็กให้หันมาสนใจด้านความยั่งยืน จนเกิดความร่วมมือครบระบบนิเวศ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมหลายอย่างในงานที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ลงมือทำจริง 

 

อาทิ ‘SX Food Festival’ และ ‘Food Waste Station’ ที่ใช้อาหารเป็นตัวไฮไลต์ในการนำเสนอ สอดแทรกวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง พร้อมๆ ไปกับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการทำปุ๋ยอินทรีย์จากอาหารเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยได้ถึง 177 กิโลกรัม และการแบ่งปันให้กับสังคมโดยการบริจาคอาหารที่ขายไม่ได้ในแต่ละวันให้กับชุมชนยากไร้  

 

‘โซน Sustainable Marketplace’ รวบรวมร้านค้าจากชุมชนกว่า 200 ร้าน ดีไซเนอร์รักษ์โลก และสินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ‘Kids’ Zone’ สนามเด็กเล่นด้านเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ‘การประกวดสุนทรพจน์’ หัวข้อ Good Balance, Better World ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ‘การประกวดโครงการ TSX Youth Award Program 2022’ 

 

 

‘กิจกรรม SX Hackathon’ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน การโชว์เคสผู้เข้าแข่งขันจากรายการทีวี Win Win WAR Thailand และ Win Win WAR OTOP Junior ซึ่งเป็นการบ่มเพาะนักธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในระดับเยาวชน รวมไปถึงการสะสมแต้มจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานเพื่อแลกของที่ระลึกผ่านแอปพลิเคชัน SX เป็นต้น 

 

ความน่าสนใจนี้เองตลอด 7 วันมีคนเข้าร่วมงานกว่า 2.7 แสนคน นับเป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคณะผู้จัดงานมีความตั้งใจที่จะจัดงาน Sustainability Expo อย่างต่อเนื่องในทุกต้นเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงผลงาน แบ่งปันสาระความรู้ด้านความยั่งยืน สามารถติดต่อเข้ามาได้ ส่วนประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SX และทางเว็บไซต์ https://www.sustainabilityexpo.com ได้ตลอดทั้งปี

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising