×

เคาะ 95 ล้านบาท ทำโครงสร้าง Super App ใช้ดิจิทัลวอลเล็ต พร้อมเชื่อมระบบการให้บริการการเงินเอกชนทุกค่าย

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (21 พฤษภาคม) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform) กรอบงบประมาณโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท และให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินร่วมมือกับ สพร. ในการสนับสนุนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

 

ชัยกล่าวว่า สพร. ได้จัดทำโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform) ขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินกลางของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทย ลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อันก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วน ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาพื้นฐานทางสังคมด้วยกระบวนการทำงานต่างๆ ของภาครัฐที่มีความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

 

มีระยะเวลาดำเนินการในระยะแรก 160 วัน (ไม่รวมระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง) ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567 จัดซื้อจัดจ้างและประชุมเชิงปฏิบัติการ, เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ และเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 ให้บริการระบบและสนับสนุนการใช้งานงบประมาณ 95 ล้านบาท โดย สพร. จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติหลักการโครงการดังกล่าวพร้อมกรอบงบประมาณ 95 ล้านบาทด้วยแล้ว

 

ชัยเปิดเผยกับ THE STANDARD ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสร้าง Super App ที่ไม่เพียงใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้น แต่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจ่ายเงินจากรัฐบาลไปยังประชาชนผ่านโครงการต่างๆ อย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการทางการเงินของภาคเอกชนทุกค่าย รวมทั้งสามารถช่วยเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการใช้จ่ายเงินของประชาชน เพื่อนำมากำหนดนโยบายทางการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตของรัฐบาลดิจิทัล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising