×

องค์การนิสิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ยื่น 6 ข้อเรียกร้องให้สภาฯ-ส.ส. คุ้มครองสิทธิประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
23.01.2021
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา วรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส. พรรคก้าวไกล รับยื่นหนังสือจาก รัฐกร ใจเย็น นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปกป้องสิทธิและคุ้มครองประชาชนจากการกระทำอันเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อขอให้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียน ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และเรียน ปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

สืบเนื่องจากการชุมนุมของนิสิต นักศึกษา และประชาชนในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ การชุมนุมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ปรากฏความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้ชุมชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ปรากฏความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลได้ใช้อำนาจคุกคามประชาชนผู้เรียกร้องและผู้เห็นต่างทางการเมือง ดังปรากฏภาพข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ความรุนแรง และบังคับใช้กฎหมายเกินกว่าเหตุ  

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานการณ์ข้างต้นจะเกิดมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังไม่เห็นการแสดงออกอย่างชัดเจนของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะออกมาปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่แสดงออกทางการเมือง และมีความเห็นต่างจากรัฐบาลที่เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ การเพิกเฉยต่อการใช้อำนาจซึ่งไม่เป็นธรรมจะทำให้ระดับความรุนแรงของผู้ใช้อำนาจเพิ่มขึ้น และจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและเสรีภาพของประชาชน

 

องค์การนิสิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนนิสิตซึ่งมีประสบการณ์พบเจอกับสถานการณ์อันไม่เป็นธรรมเหล่านี้ จึงขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ ที่จะถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้ใช้บทบาทหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ จึงขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการตามข้อเรียกร้อง 6 ข้อ ดังนี้

 

  1. ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรวจสอบการใช้อำนาจและกำลังของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกับประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมือง ทว่ามีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่

 

  1. แสดงออกอย่างชัดแจ้งถึงความไม่เห็นด้วย และมีมาตรการให้รัฐบาลยับยั้งการกระทำที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ และให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม

 

  1. สืบสวนและสอบสวน หากการกระทำความรุนแรงไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล

 

  1. รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม หากพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทำจากการกระทำที่ไม่ชอบของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ

 

  1. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติต่อนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม โดยอาศัยหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งหลักกฎหมาย

 

  1. สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงตระหนักอย่างจริงจังในเรื่องของพื้นฐาน ทั้งด้านประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักอยู่เสมอ และอย่าละเลยกับสถานการณ์ความไม่สงบเช่นนี้

 

ในการนี้ องค์การนิสิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้สมควรเกิดขึ้นหรือไม่ และขอให้ทุกท่านหันกลับมาทำหน้าที่ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ในฐานะตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง

 

ด้าน วรภพ วิริยะโรจน์ กล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายรับฟังข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้สถานการณ์ความขัดแย้งในขณะนี้คลี่คลายโดยเร็ว

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories