×

กลุ่มนักเรียนตัดผมประท้วงที่กระทรวงศึกษา ขอความชัดเจนกฎการไว้ทรงผมนักเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
03.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 กรกฎาคม) กลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่า องค์กรนักเรียนเลว เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ด้วยการตัดผมเพื่อให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงรับรู้และเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

ประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมกล่าวยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 2563 ห้ามใช้กฎเดิม ย้ำ ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงจะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง 

 

ตามที่ตัวแทนจากองค์กรนักเรียนเลว ได้เข้าหารือกับ โกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งท่านและคณะได้แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงไว้อย่างละเอียด แต่ท่านไม่อนุญาตให้เผยแพร่ความชัดเจนที่เกิดขึ้นในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ ทางเราเห็นว่าข้อมูลที่ท่านแสดงในที่ประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจำนวนมากหากได้รับการเผยแพรให้รับทราบโดยทั่วกัน จึงได้ทำหนังสือขอให้เผยแพร่ความชัดเจนในการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงตามที่ท่านชี้แจงต่อเราในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจให้ตรงกันจึงขอย้ำความในหนังสือที่ยื่นให้ท่านในวันนั้น ดังนี้

 

  1. ให้ยืนยันว่าว่ากฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวง กระทรวงจะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน

 

  1. ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน

 

  1. ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษาจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

 

ข้อสรุปทั้ง 3 ดังกล่าว ทางเราได้รับมาจากการหารือในวันนั้น และขอยืนยันว่า โกวิท คูพะเนียดและคณะ ได้ชี้แจงข้อสรุปทั้ง 3 นี้ต่อเราจริง แต่ในหนังสือตอบกลับจากกระทรวงไม่ได้กล่าวถึงการยืนยันข้อสรุปจากการหารือ 3 ข้อข้างตันแต่อย่างใด ทำให้นักเรียนทั้งหลายไม่สามารถรับทราบได้ถึงข้อสรุปข้างต้นและไม่มีหลักฐานใดจากกระทรวงที่กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงว่าเป็นไปตามข้อสรุปนี้ จึงขอให้กระทรวงได้ยืนยันความขัดเจนแบบไม่อ้อมค้อมอีกครั้งถึงข้อสรุปทั้ง 3 และประกาศให้นักเรียนทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน รวมถึงขอให้กระทรวงตั้งหน่วยงานตรวจสอบการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงในแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้มีการเพิกเฉยต่อระเบียบกระทรวง หรือบังคับใช้ระเบียบกระทรวงในทางที่มิชอบจนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนขอแสดงความนับถือ

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising