×

มีผลแล้ว ประกันสังคมปรับปรุงค่าทำศพลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท

โดย THE STANDARD TEAM
14.07.2021
  • LOADING...
ทศพล กฤตวงศ์วิมาน

วันนี้ (14 กรฎาคม) ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2564 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงนามในกฎกระทรวง โดย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย จากเดิม 40,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินค่าทำศพคือ ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งสูญหายหมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน หรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทาง โดยพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวในตอนท้ายถึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทำศพตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ‘นายจ้างจ่ายค่าทำศพห้าหมื่นบาท’ นั้น หมายถึง เมื่อลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพแทนนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแล้ว เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาท จากเดิมที่จ่ายเพียง 40,000 บาท และถือว่านายจ้างได้จ่ายเงินค่าทำศพตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising