×

4 เรื่องทำความเข้าใจ ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ’ กับการเป็น Real Estate-Backed Token ตัวแรกของประเทศไทย [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
22.09.2021
 • LOADING...
SiriHub

HIGHLIGHTS

5 Mins. Read
 • หนึ่งในประโยชน์ของ ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ในภาคของการระดมทุนคือ การเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรที่มีแนวคิดหรือโครงการใหม่ๆ มีโอกาสระดมทุนจากคนทั่วไปโดยการออกโทเคนดิจิทัลที่เรียกกันว่า ‘ไอซีโอ’ (Initial Coin Offering: ICO)
 • วันนี้บ้านเรามี ICO ตัวแรกที่กำลังเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของนั่นคือ ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token)’ ซึ่งถือเป็น Real Estate-Backed Token ตัวแรกของประเทศไทย
 • ที่น่าสนใจคือ ‘สิริฮับ’ กำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการลงทุนที่โดดเด่น เพราะเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-Backed ICO) โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยศักยภาพโครงการ ‘สิริ แคมปัส’ ที่มีกระแสรายรับต่อเนื่องจากสัญญาเช่าระยะยาวถึง 12 ปี กับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ต้องยอมรับว่าวันนี้ ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในหมู่นักลงทุนของไทย โดยเฉพาะนักลงทุนที่พยายามแสวงหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) จากภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

 

นอกเหนือจากการซื้อคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลต่างๆ เพื่อรับผลตอบแทนจากราคาที่ขึ้นและลงแล้ว สินทรัพย์ดิจิทัลยังมีประโยชน์ในภาคของการระดมทุน โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือองค์กรที่มีแนวคิดหรือโครงการใหม่ๆ มีโอกาสระดมทุนจากคนทั่วไปโดยการออกโทเคนดิจิทัลที่เรียกกันว่า ‘ไอซีโอ (Initial Coin Offering: ICO)’

 

การระดมทุนแบบ ICO คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยบริษัทจะเสนอและกำหนดขายโทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุน เช่น ส่วนแบ่งรายได้จากโครงการ หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง

 

และกำหนดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการจะร่วมลงทุนสามารถเข้าร่วมได้โดยการซื้อโทเคนดิจิทัลที่บริษัทออก โดยมีการกำหนดและบังคับสิทธิที่จะได้รับด้วย Smart Contract บนเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

ซึ่งวันนี้บ้านเรามี ICO ตัวแรกที่กำลังเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้ว ดังนั้นเราจึงขอยก 4 เรื่อง เพื่อทำความเข้าใจใน ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ’ กับการเป็น Real Estate-Backed Token ตัวแรกของประเทศไทย

 

รู้จักโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ‘สิริฮับ / SiriHub’

‘สิริฮับ / SiriHub’ คือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน โดยมีผู้ออกโทเคนดิจิทัลคือ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 0105563011428) และเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกผ่านบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 

ความน่าสนใจคือ สิริฮับกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการลงทุนที่โดดเด่น เพราะเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-Backed ICO) โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยศักยภาพโครงการ ‘สิริ แคมปัส’ ที่มีกระแสรายรับต่อเนื่องจากสัญญาเช่าระยะยาวถึง 12 ปี กับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

 

SiriHub

SiriHub

บรรยากาศภายในอาคารสำนักงาน ‘สิริ แคมปัส’

 

ซึ่งกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส มีจำนวนอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 6 ชั้น จำนวน 3 หลัง อาคารสำนักงานพาณิชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารสำนักงานพาณิชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิประมาณ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร 

 

ในปัจจุบันกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ดำเนินการเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าในแบบ Bare Shell มีแสนสิริเป็นผู้เช่ารายเดียวของทั้งกลุ่มอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มแสนสิริ มีระยะเวลาการเช่า 12 ปี (วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2574) และมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) 100% โดยจ่ายค่าเช่าปีละ 149.4 ล้านบาท  

 

วัตถุประสงค์ของการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

สิริฮับจะมีการระดมทุนในมูลค่ารวม 2,400,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อหลัก คือ 

 

 1. ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โดยลงทุนในสัญญาที่อ้างอิงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส จากบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และลงทุนในหุ้นของบริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด และโอนเข้าไปเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์
 2. ชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัล รวมถึงชำระค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

SiriHub

SiriHub

 

เสนอขายที่ 10 บาทต่อโทเคน

เรียกว่า ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ’ นั้นกระจายโอกาสให้นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง ด้วยราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อโทเคน และมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาท ด้วยระบบจ่ายเงินก่อนได้ก่อน (First Come, First Served) โดยจะเสนอขายจำกัดที่ 240 ล้านโทเคน

 

สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท และผู้ลงทุนประเภทอื่นที่มิใช่รายย่อยสามารถลงทุนได้ไม่จำกัด เมื่อผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

 

สำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

 1. โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A (SiriHubA) มูลค่าเสนอขายจำนวน 1,600,000,000 บาท (160,000,000 โทเคน) 
 2. โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B (SiriHubB) มูลค่าเสนอขายจำนวน 800,000,000 บาท (80,000,000 โทเคน) 

 

โดยสิทธิและสถานะของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ‘สิริฮับ’ แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 

ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับมีอายุโครงการ 4 ปีนับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

 

 

ผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างถือครองโทเคน

แน่นอนว่าทุกการลงทุนเกิดขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทน สำหรับประโยชน์ที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับจะได้รับระหว่างการถือครองโทเคนนั้น ทางผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีความประสงค์ที่จะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ถือโทคนดิจิทัลในทุกไตรมาส 

 

ซึ่งส่วนแบ่งที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 กลุ่มที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสนั้นจะมาจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) ซึ่งมาจากรายได้ค่าเช่าจากแสนสิริ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

 

 • ผู้ถือโทเคนดิจิทัล SiriHubA จะมีสิทธิได้รับ

 

 1. ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกิน 4.5% ต่อปี 
 2. ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรก ก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
 3. มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หากรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท 

 

 • ผู้ถือโทเคนดิจิทัล SiriHubB จะมีสิทธิได้รับ

 

 1. ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกิน 8.0% ต่อปี 
 2. ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไป  
 3. ไม่มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ หากรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท 

 

SiriHub

 

นักลงทุนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ทั้งในระบบ iOS และ Android และศึกษาข้อมูล เปิดบัญชี ยืนยันตัวตน รวมถึงทำแบบทดสอบทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน และสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับผ่านแอปพลิเคชัน XSpring ได้ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 

 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ‘โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ’ ได้ที่เว็บไซต์ xspringdigital.com/th/project/sirihub 

 

 

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน เพื่อความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

อ้างอิง:

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising