×

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนชื่อ ‘มหาวิทยาลัยชินวัตร’ เป็น ‘มหาวิทยาลัยเมธารัถย์’

โดย THE STANDARD TEAM
29.12.2022
  • LOADING...
มหาวิทยาลัยชินวัตร

วันนี้ (29 ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามโดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยชินวัตร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน จึงอนุญาตให้มหาวิทยาลัยชินวิตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising