×

ตั้ง ‘ธนกร วังบุญคงชนะ’ นั่งโฆษก ศบศ. รับภารกิจชี้แจงมาตรการเศรษฐกิจให้กับประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
10.06.2021
  • LOADING...
ธนกร วังบุญคงชนะ

วันนี้ (10 มิถุนายน) ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ได้ลงนามเสนอแต่งตั้ง ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นโฆษกประจำ ศบศ. ต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

ต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว สำหรับรายละเอียดในหนังสือแต่งตั้งระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 26/2563 เรื่องการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ได้ระบุอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 2.2 (4) ให้ประธานกรรมการมอบหมายผู้ที่เหมาะสม

 

ทำหน้าที่ผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในนามของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อให้การประชาสัมพันธ์มาตรการเศรษฐกิจ และการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและบรรลุเป้าหมาย

 

ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ศบศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแต่งตั้งธนกรเป็นโฆษกประจำ ศบศ. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่สื่อมวลชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising