×

ครม. ตั้งคณะกรรมการติดตาม พ.ร.บ.อุ้มหายฯ 6 ตำแหน่ง

โดย THE STANDARD TEAM
23.05.2023
 • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (23 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

 

1. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ตามมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

 

ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ตามมาตรา 14 (4) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ดังนี้

 

1) ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน

 

2) สมชาย หอมลออ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน

 

3) ศ.ณรงค์ ใจหาญ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย

 

4) ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติวิทยาศาสตร์

 

5) พล.ต.ท. นพ.พรชัย สุธีรคุณ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์

 

6) พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางจิตเวชศาสตร์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

 

2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง ศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม แทน ศ.อุดม รัฐอมฤต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

 

ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ประกอบด้วย

 

1) บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สบร. จำนวน 1 ราย ได้แก่ ปรเมธี วิมลศิริ

 

2) บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ได้แก่

  • ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
  • ประภาศ คงเอียด
  • รศ.สิงห์ อินทรชูโต
  • สุทธาภา อมรวิวัฒน์
  • ปิยะชาติ อิศรภักดี

  

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

 

4. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง) ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เสนอแต่งตั้ง ผศ.ธนวันต์ สินธุนาวา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising