×

ตลท. สั่งให้ CIG แจงข้อมูลใช้เงิน 724 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น IGU-วางประกันฯ ซื้ออีก 5 บริษัท ภายใน 16 ต.ค .นี้ หลังผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต

29.09.2023
  • LOADING...
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CIG

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ ‘ซี.ไอ.กรุ๊ป’ และให้ติดตามคำชี้แจงของบริษัท โดยขอ CIG แจงข้อมูลใช้เงินรวม 724 ล้านบาท จ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น IGU-วางประกันฯ ซื้ออีก 5 บริษัท ภายในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ หลังผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต  

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขอให้ บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป หรือ CIG ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2/66 เกี่ยวกับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นและการวางเงินประกันความเสียหายเพื่อ Due Diligence รวม 724 ล้านบาท (มีสัดส่วน 84% ของส่วนของผู้ถือหุ้น) โดยส่วนหนึ่งเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าหุ้นทั้งจำนวนสำหรับการซื้อหุ้นที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เคยให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำรายการ ซึ่งต่อมามีการเลื่อนระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์และปรับรูปแบบการลงทุนในภายหลัง

 

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ CIG และติดตามคำชี้แจงของบริษัท 

 

สรุปข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566

บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป หรือ CIG ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่กลุ่มบริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นและวางเงินประกันความเสียหายเพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัทเป้าหมาย (Due Diligence) หลายบริษัท รวม 724 ล้านบาท 

 

เนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท โดยเป็นการจ่ายล่วงหน้าในจำนวนมากก่อนที่จะได้รับโอนหุ้น/กิจการ อีกทั้งยังมีการเลื่อนการรับโอนหุ้นและปรับรูปแบบการลงทุน ดังนี้

 

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CIG

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบหลายครั้ง โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบที่ขอให้คณะกรรมการบริหารเพิ่มความระมัดระวังในการทำรายการซื้อหุ้น IGU ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน รวมทั้งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านซึ่งไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด นอกจากนี้ บริษัทผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มูลหนี้เงินต้น 19 ล้านบาท โดยยังไม่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์  

 

สำหรับประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจงคือ หลักเกณฑ์การพิจารณาและเหตุผลการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นทั้งจำนวน/ค่ารับโอนกิจการเป็นส่วนใหญ่ก่อนกำหนดรับโอนกิจการ กระบวนการทำ Due Diligence และหลักเกณฑ์การวางหลักประกันความเสียหายเพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัทที่เข้าลงทุน ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเหมาะสมของการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising