×
310053

ที่ประชุมวุฒิสภา โหวตตั้ง ‘กมธ. สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมฯ’ ปูทางพัฒนาคนเพื่อชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
06.12.2019
  • LOADING...
กมธ สร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ที่ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง, มหรรณพ เดชวิทักษ์, ตวง อันทะไชย และ พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเสนอ ด้วยคะแนน 188 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง จากจำนวนผู้เข้าประชุม 195 คน

 

สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยอย่างยิ่ง และสนับสนุนแนวทางการตั้ง กมธ. ข้างต้น แต่มองว่าเป็นเรื่องที่ยาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อทำให้คนดีเกิดขึ้นในสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานของคณะ กมธ. ชุดนี้ อาทิ กำหนดเส้นทางการดำเนินงาน สร้างคนดี คนเก่ง รวมถึงคนกล้าไปพร้อมกับการพัฒนาสังคม ชุมชน เพื่อให้การศึกษาเรื่องดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และจับต้องได้ การดำเนินงานต้องควบคู่ไปกับการสร้างสังคมดี สังคมเก่ง

 

การศึกษาและการทำงานของ กมธ. จะต้องมองจากกระบวนการทางสังคมและมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน สร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงของสังคม สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเยาวชนและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำงานใน กมธ. เพื่อความรอบด้าน รวมถึงจัดระบบการศึกษาที่คำนึกถึงเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 

นอกจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้น สมาชิกวุฒิสภายังได้ระบุด้วยว่า อย่าสับสนกับนิยามของคำว่าคนเก่งกับคนดี ทั้งนี้ รัชกาลที่ 9 ได้พูดถึงการปกครองบ้านเมืองไว้ว่า บ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่สามารถให้ทุกคนเป็นคนดี แต่เราต้องสร้างที่อยู่ที่ยืนให้กับคนดี และอย่าให้คนชั่วมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง 

 

การสร้างความดีต้องเริ่มที่เด็ก ให้ทำเพื่อตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล สังคม และประเทศชาติ และต้องให้เขาได้รับผลของการกระทำความดีด้วย พร้อมแนะให้ กมธ. ดำเนินงานร่วมกับโครงการกองทุนศึกษา และร่วมกันศึกษาแนวทาง หาทางเชื่อมโยงกับรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ผลการศึกษาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  

 

พล.อ.อ. ประจิน กล่าวว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่สมาชิกวุฒิสภาได้นำเสนอต่อที่ประชุม มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมากำหนดทิศทางที่จะสร้างคนดีคนเก่งเพื่อพัฒนาชาติไทย พร้อมจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน และรวบรวมทุกผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กมธ. มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories