×

กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ ส.ว. เชิญอธิการบดี มธ. ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น ค่านิยม ความคิดนักศึกษา ต่อการเมืองการปกครอง

โดย THE STANDARD TEAM
08.02.2022
  • LOADING...
กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ

มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับค่านิยม กรอบความคิดของนักศึกษาที่มีต่ออนาคตของตนเองและสังคมโดยรวม รวมทั้งการใช้พลังของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ในการนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

  1. ค่านิยมและกรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่ออนาคตของตนเอง รวมทั้งบทบาทที่มีต่อการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมในสังคม

 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

  1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการใช้พลังของนักศึกษา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ ตลอดจนการเชื่อมต่อความคิดและความเชื่อของคนในแต่ละช่วงวัย

 

  1. เรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณยิ่ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising