×

2 หมื่นรายผ่านเข้าชิง สว. ระดับจังหวัด กลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ-ชาติพันธุ์ เข้ารอบมากสุด

โดย THE STANDARD TEAM
10.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (10 มิถุนายน) ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ระดับอำเภอทั่วประเทศ มียอดจำนวนผู้สมัคร สว. ที่คุณสมบัติผ่านตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 46,206 ราย เป็นชาย 26,727 ราย เป็นหญิง 19,479 ราย

 

ในการเลือกระดับอำเภอ ตามเวลาที่ผู้อำนวยการเลือกให้มาถึงสถานที่เลือกตามเวลาที่กำหนด มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 43,818 ราย เป็นชาย 25,459 ราย เป็นหญิง 18,359 ราย

 

เมื่อผ่านการเลือกระดับอำเภอ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอรอบแรก จำนวน 32,190 ราย เป็นชาย 19,754 ราย เป็นหญิง 12,436 ราย และเมื่อผ่านการเลือกรอบที่สอง ซึ่งเป็นการเลือกไขว้ มีจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 23,645 ราย เป็นชาย 15,077 ราย เป็นหญิง 8,568 ราย

 

มีรายงานด้วยว่า จำนวนผู้ได้รับเลือกจากระดับอำเภอไประดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 1,332 ราย

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1,171 ราย

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 1,975 ราย

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข จำนวน 1,024 ราย

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา จำนวน 1,460 ราย

 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน จำนวน 1,565 ราย

 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1,261 ราย

 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 765 ราย

 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 1,057 ราย

 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น จำนวน 808 ราย

 

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 707 ราย

 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน 443 ราย

 

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 671 ราย

 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 1,800 ราย

 

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 1,987 ราย

 

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน 1,103 ราย

 

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,163 ราย

 

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน จำนวน 616 ราย

 

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1,465 ราย

 

และกลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ จำนวน 1,275 ราย

 

รวมทั้งหมด จำนวน 23,645 ราย โดยวันพรุ่งนี้ (11 มิถุนายน) สำนักงาน กกต. จะเรียงหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใหม่อีกครั้งเพื่อนำไปใช้ในการเลือกระดับจังหวัด

 

จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้น และดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอจำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising